Všeobecné obchodní podmínky - HNB servis s.r.o.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je obchodní společnosti HNB servis s.r.o., se sídlem v Praze, Kbely, Martinická 987/3, PSČ 197 00, Praha 9, IČ: 029 22 207, DIČ: CZ02922207, zastoupené jednatelem Jiřím Gajdošíkem, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách premium-club.hrajemesinaburze.cz, www.hrajemesinaburze.czwww.winsignals.cz.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online kurzů a WinSignals náklady na dodání účtovány nejsou.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob nebo naplnění technických kapacit prodávajícího, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. bankovním převodem na základě faktury

3.6. Platba je jednorázová.

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě knih prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

 

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, členství, burzovní signály, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Toto odstoupení od smlouvy je možné ze všech produktů, které mají povahu vzdělávání, nebo se týkají fyzické dodávky služby nebo zboží.

6.2. Spotřebitel bere na vědomí, že může podle bodu 6.1. odstoupit pouze po uskutečnění první objednávky, neboť tento produkt není poskytován jednorázově a má povahu opakující se služby. Jakákoliv další objednávka ze strany spotřebitele je považována za prodloužení této smlouvy a služby, informačního servisu, již bez možnosti uplatňovat možnost odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku - právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu. Z povahy služby uvedené v odstavcích kap. 11, specificky 11.5. nelze na tento informační servis uplatnit jinou možnost odstoupení od smlouvy ani jakoukoliv záruku plnění. WinSignals jsou pravděpodobnostním produktem, který je dodáván nezávislými poskytovateli ve 100% rozsahu a ke kterým má prodejce, poskytovatel, povinnost finančního plnění.

6.3 Spotřebitel bere na vědomí, že využil, nebo ví, že mohl využít zkušební verzi informačního produktu WinSignals v jeho testovací verzi nebo jako tzv. Trial na jeden měsíc a výslovně prohlašuje, že je seznámen s povahou informačního produktu i s tím, že si jej mohl takto vyzkoušet formou objednávky za zvýhodněnou cenu, ale v plném rozsahu poskytovaného informačního servisu. Jakákoliv další objednávka na tento informační servis je považována již jen za prodloužení tohoto servisu bez možnosti jej jakkoliv reklamovat nebo bez další garance vrácení peněz!

6.4. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 • Odešlete formulář prosím emailem na servis@wintraders.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: servis@wintraders.com, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Vrácení částky se netýká specificky servisu WinSignals, v rámci kterého bude uplatněn stornopoplatek ve výši 100 %.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.5. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese servis@wintraders.com. Součástí reklamace je vždy přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen prodávající ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy a burzovní signály obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 

 1. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů (online vzdělávací kurzy) možnost do 30 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený online kurz není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu. Garance je obecně zajištěná u všech produktů, které mají povahu vzdělávání. Produktu WinSignals se výslovně netýká z důvodu, které vyplývají z povahy produktu.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na servis@wintraders.com s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu. V případě žádosti o zrušení informačního servisu WinSignals může být tento na žádost spotřebitele zrušen a to bez požadované náhrady či újmy, která by poskytovateli případně vznikla.

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vstupem do projektu WinSignals nebo online kurzu či zakoupením členství vyjadřujete souhlas s tím, že jakékoli použití informací z tohoto informačního produktu, člentstí nebo kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a firma HNB servis s.r.o. ani autor Jiří Mazur za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Firma HNB servis s.r.o. a Jiří Mazur se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v online kurzu Hrajeme si na burze, Premium Clubu HNB či projektu WinSignals vychází pouze z vlastních zkušeností autora a jeho spolupracovníků. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto společnost HNB servis s.r.o. ani autoři nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Firma HNB servis s.r.o. ani autor kurzu, Premium Clubu či projektu WinSignals Jiří Mazur nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v tomto kurzu.

Po celou dobu trvání tohoto online kurzu, členství v HNB Premium Clubu či projektu WinSignals jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

Podnikání je riziková činnost, která může vést k finančním ztrátám a životním změnám. Toto vše je pouze ve vašich rukách. Firma HNB servis s.r.o. ani autor nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v online kurzu Hrajemesinaburze.cz.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti HNB servis s.r.o. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Na požádání Vám společnost HNB servis s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na servis@wintraders.com, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

10.4. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti HNB servis s.r.o., se sídlem v Praze 9, Martinická 987/3, 197 00 Praha 9,IČ: 029 22 207, DIČ: CZ02922207 jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.6. Cookies

Společnost HNB servis s.r.o. používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

 1. Specifická ustanovení týkající se informačního produktu WinSignals

11.1. Výběr časového období s WinSignals. Zákazník má možnost vybrat si období, po které mu bude WinSignals servis poskytován. Může využít cenová zvýhodnění za objednávku na delší časová období, specifikovaná v Objednávce servisu WinSignals. WinSignals lze objednat a zaplatit minimálně na jeden kalendářní měsíc. Objednávku je možno činit vždy na celé kalendářní měsíce ( 1-3 a více měsíců). Objednávka pro delší období v sobě zahrnuje příslušnou množstevní slevu.

11.2. Servis a dodávka. Objednáním servisu WinSignals získáte zasílání SMS Alerts WS (upozornění na potencionálně ziskový vývoj cen na burze) plus SMS Alerts WEM (WinEasy Management pro jednoduché řízení obchodů). WinEasy Management je zahrnut v ceně WinSignals.
Jednou objednávkou lze objednat pouze jednu dodávku servisu SMS Alerts WinSignals a SMS Alerts WEM, určené pro jednoho objednatele specifikovaného údaji na prodejním formuláři.

11.3. Cena 4 Weeks Trial WinSignals platí pouze pro první zkušební použití pro každého jednotlivého objednatele, lze ji využít pouze jedenkrát.

11.4. V případě dovolených nebo jiných provozních překážek na straně provozovatele bude poskytování signálů vždy prodlouženo o stejné období, za jaké tyto překážky nastanou. O těchto překážkách bude uživatel vždy informován s předstihem dle možností provozovatele. Na případné zrušení servisu a vrácení poměrné části platby (storno) vzniká uživateli nárok pouze v případě, že nastanou definitivní překážky ze strany poskytovatele pro poskytování této služby.

11.5. Omezená záruka pro produkty WinSignals. Na úspěšnost nebo použití WinSignálů neposkytujeme jakoukoliv záruku. Je třeba vzít v úvahu, že se jedná o pravděpodobnostní systém informací. Jakékoliv informace, úspěchy nebo výsledky nemohou zaručovat stejnou úspěšnost nebo výsledky v budoucnosti. Využití WinSignals servisů je významně závislé na individuálních schopnostech každého uživatele, na jeho možnostech technických, časových i na individuální akceptaci rizik a schopnostech řídit rizika svého podnikání.

11.6. Důležité upozornění. Jakékoliv výsledky dosahované v minulosti a jakékoliv minulé děje nepředurčují výsledky a děje budoucí. Stanoviska, názory a zkušenosti poskytovatele informačního a vzdělávacího servisu nemusejí být vždy v souladu se stanovisky, názory a zkušenostmi příjemce těchto informací. Vždy si v praxi prověřte, zda těmto informacím rozumíte a jak jste s nimi schopni nakládat. Za individuální používání poskytovaných informací každým jednotlivým uživatelem v praxi neneseme jakoukoliv odpovědnost.

11.7. Poučení o riziku. Investování na finančních trzích umožňuje efektivní řízení investic a dosahování zisků, které jsou adekvátní použitému způsobu a technologii obchodování. Na druhé straně zde hrozí rizika částečné nebo úplné kapitálové ztráty, která jsou adekvátní použitému způsobu a technologii obchodování. Každý investor musí mít rizika ze svého konání na kapitálových trzích pod svou vlastní kontrolou a plně odpovídá za stav svých financí na burze.

11.8. Prohlášení. WinSignals a Win Easy Management jsou informační produkty. Samy o sobě nejsou investičním nástrojem, investiční radou ani nevybízejí k přímému působení uživatele na jakýchkoliv finančních trzích. Je na každém uživateli, jak tyto informace, které mají povahu pravděpodobnostních predikcí, používá.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

12.1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

12.2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 1. 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.hrajemesinaburze.cz popřípadě http://www.winsignals.cz/ či dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.winsignals.cz/ je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.