Наукові фахові видання Наука

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності. Збірник становить інтерес не лише для науковців, а й для педагогічних працівників вищої школи, керівників, науковців, методистів, педагогів системи післядипломної освіти. Рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

електронне наукове фахове видання

Ключовою метою є висвітлення різних аспектів формування та використання знань та досліджень в галузях цифрової економіки та економічної безпеки суспільства, держави, людей. У збірнику наукових праць публікуються дослідження з питань державного управління, публічного адміністрування, місцевого самоврядування, механізмів галузевого управління, проблем формування і розвитку громадянського суспільства, муніципального менеджменту, регіонального розвитку. На висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами менеджменту міжнародних організацій та спільнот, державного та регіонального управління, управління компанією тощо, що орієнтовані на існуючі та нові методи, техніки та підходи у галузі управління. Гаркуша Сергій Володимирович; Полтавський університет економіки і торгівлі, проректор з наукової роботи; доктор технічних наук, професор. Друковане (електронне) наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років.

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки

Інфраструктура ринку– це електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 2016 році. Питань теорії фінансів, грошей і кредиту; проблеми у сфері державних фінансів; оподаткування фіскальної по­літики; державного адміністрування і фінансового менеджменту; банківської справи і монетар­ної політики; ринку фінансових послуг і міжнародних фінансів. Видання призначене для наукових працівників, викладачів, аспірантів, інженерно-технічного персоналу і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки та напрямках виробництва. Ґомес Мартінез Тереса; Коїмбрський університет (Португалія), доцент кафедри електротехніки та комп’ютерної інженерії; доктор філософії. (для періодичних друкованих наукових фахових видань). Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Підготовка об’єктивного критичного висновку повинна розглядатися як обов’язок, від виконання якого вчений не має права ухилятися. Публічне управління і адміністрування в Україні – це періодичний науковий журнал, заснований у 2017 році. Причорноморські економічні студії – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2016 році. Збірник висвітлює історію, теорію, механізми державного управління, питання функціонування державної служби, місцевого самоврядування та розкриває актуальні проблеми публічного урядування у сфері цивільного захисту.

В основі діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їхнього поширення серед науковців як України, так і за її межами. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами. Охоплює широкий спектр питань державного управління. Теми розглядаються в різних аспектах теорії і практики регіонального і галузевого управління, місцевого самоврядування. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») та індексується наукометричними базами. Міжнародний науковий рецензований фаховий економічний журнал з відкритим доступом. 2.10.

 • Редакційна колегія прагне до якнайповнішого використання результатів праці авторів електронного наукового видання «Modern Economics» в інтересах суспільства та збереження довкілля і культурно-історичної спадщини.
 • Підключено до системи веб-пошуку Google Scholar та включено до електронного ресурсу „Бібліометрика української науки“.
 • Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень з економіки різних фахівців та сприяє їх актуалізації.
 • Причорноморські економічні студії – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2016 році.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного упра… Кузьміних Євгенія Дмитрівна; Харківський національний університет радіоелектроніки, доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. Поповського; кандидат технічних наук, доцент. Доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківсько… Васюта Костянтин Станіславович; Харківський національний університет Повітряних Сил ім.

Ці норми визначаються стандартами якості наукових робіт і їх представленнями, прийнятими в науковій спільноті. Редакційна колегія здійснює внутрішнє рецензування статей, що готуються до опублікування, та організує проведення зовнішнього незалежного рецензування. Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics» засновано рішенням вченої ради Миколаївського національного аграрного університету (протокол №5 від 27 грудня 2016 року). Стрелковська Ірина Вікторівна; Одеська національна академія зв’язку ім.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо оптимізації економічних процесів та явищ країни. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

Про університет

Лемешко Олександр Віталійович, Харківський національний університет радіоелектроніки, завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського; доктор технічних наук, професор. Електронний журнал „Ефективна економіка“ включено до переліку наукових https://uba.rv.ua/ фахових видань України (Категорія «Б») з питань економіки. Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292. Радівілова Тамара Анатоліївна; Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії ім.

Поповського; доктор технічних наук, доцент. Безрук Валерій Михайлович; Харківський національний університет радіоелектроніки, завідувач кафедри інформаційно-мережної інженерії; доктор технічних наук, професор. Журнал „Агросвіт“включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б») з питань економіки. Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподатку…

Редакційна колегія звертає увагу, що вчений не повинен повторювати свої наукові публікації з метою збільшення їх кількості. Якщо для пропаганди наукових досягнень доцільна публікація однієї та тієї ж роботи в різних журналах, автор обов‘язково мусить поінформувати редакторів про факт публікації її в інших виданнях. Редакційна колегія забезпечує бездоганну чесність та прозорість на всіх стадіях формування електронного наукового видання «Modern Economics» і вважає неприпустимими прояви шахрайства, зокрема, фабрикування та фальшування даних, піратства та плагіату. Неприпустимими є втручання у науковий процес владних інституцій та їх керівних осіб, а також упереджений вплив на характер отримуваних в дослідженні даних та висновків. Результатів наукових пошуків дослідників у галузі публічного управління.

Попова, доцент кафедри комутаційних систем; кандидат технічних наук, доцент. Структурований тестовий файл з бібліографічними описами статей (уключаючи їх реферати, анотації або резюме) українською, російською та англійською мовами використовується для створення зведеного електронного каталогу публікацій з усіх електронних наукових фахових видань. 2.6. Рекомендація до друку та до поширення через мережу Інтернет вченої ради наукової установи, вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації, що видає друковане (електронне) наукове фахове видання, про що зазначається у вихідних відомостях.

Komentáře
 • Nejznámější online kurz
  V průběhu několika měsíců vás naučím pevné základy o burze!

  Získáte to, co jsem naučil i tisícovky dalších lidí během více než 15 let vzdělávání.

  Zajímá vás to? Klikněte na tlačítko níže a zjistíte více:

 • Jsme také na Facebooku