Burza jako expertní tajný byznys i vášeň…


Možná jste si někdy přáli

dÄ›lat to, co vás baví a mít to jako úplnÄ› soukromý byznys. DÄ›lat s vášní a s nasazením, s vizí a jasným plánem zajímavé podnikání. Ale zároveň podnikat jednoduÅ¡e a svobodnÄ›, chytÅ™e a nezávisle. Nebo tÅ™eba tajnÄ› a tak, abyste nebyli provázáni s nadbyteÄnými povinnostmi, složitostmi Äi nástrahami klasického podnikání.

Možná jste si to opravdu nÄ›kdy přáli, možná zpozorníte až teÄ. Povím vám, jak jsem pÅ™iÅ¡el na myÅ¡lenku dÄ›lat byznys, který může bavit, který je jednoduchý a víceménÄ› tajný. A také proÄ jsem se na nÄ›j dal a za jakých okolností.

Kolem roku 2000 jsem mÄ›l za sebou akÄních 10 let podnikání. ZamÄ›stnával jsem desítky lidí a dÄ›lal obraty v desítkách Äi stovce miliónů v nejrůznÄ›jších projektech. Opravdu mÄ› to bavilo. Bylo to místy nároÄné, adrenalinové, ziskové a nÄ›kdy finanÄnÄ› na hranÄ›. Pochopil jsem, že podnikání je jiná hra a jiný svÄ›t než ten, na který nás rodiÄe, Å¡kola Äi systém pÅ™ipravovali. A protože se mi daÅ™ilo, opravdu mÄ› to bavilo.

Když mi do cesty pÅ™iÅ¡la příležitost jménem burza, zavÄ›tÅ™il jsem. MÄ›l jsem Å¡tÄ›stí. Tím, že jsem mÄ›l hlavu natrénovanou 10 lety podnikání, bral jsem i burzu jako byznysovou příležitost. Fascinovalo mÄ› nÄ›kolik poznání:

» Řízení penÄ›z a investic na burze je technicky a technologicky nejjednodušším podnikáním na svÄ›tÄ›. Rozumíte – žádní zamÄ›stnanci, sklady, logistika, poradci, úředníci, složitosti, boj o zákazníky, žádná konkurence.

» Podnikání na burze je Äistá hra s penÄ›zi. A také pouze dvÄ› možnosti pro rozhodování – cena aktiv na burze může pouze růst, nebo klesat.

» Také příležitost pro svobodu a nÄ›co jako lehké utajení. Trading lze totiž realizovat z jakéhokoliv místa na svÄ›tÄ›, z pohodlí vlastního obýváku, nebo klidnÄ› nÄ›kde z pláže. Nutností je jen internet.

» A jeÅ¡tÄ› jedna drobnost – vÄ›dÄ›t, jak na to. Znalosti, know-how, informace…

» Postupem Äasu jsem zjistil, že obchodování na burze, spekulace a vÅ¡e kolem jsou skvÄ›lým tréninkem pro Život na pravé stranÄ›, finanÄní myÅ¡lení, rozhodování Äi zvažování příležitostí a rizik!

Paralely s mým podnikáním byly pro mÄ› jasné. Je to v podstatÄ› totéž, ale v krystalické formÄ›, Äistý a jednoduchý byznys. Jeho podstatou je levnÄ› koupit, draze prodat. Nebo nejdříve draze prodat a poté levnÄ› koupit, totéž v opaÄném poÅ™adí. Podmínkou je pouze vÄ›dÄ›t kdy a jak to udÄ›lat.

Vášeň a tajný byznys.

Ano, pochopil jsem, že mám v rukou příležitost pro další podnikání, které mohu dÄ›lat s vášní tak, aby mÄ› bavilo. A druhá příležitost se objevila v tom, že jde o podnikání, které lze dÄ›lat tajnÄ›. Resp. jej mohu sdílet pouze s lidmi, se kterými to dává smysl. Jinak žádné úřady, poradci, do vÅ¡eho zasahující systém, žádní zákazníci, žádní kecalisti, žádný marketing. ProstÄ› byznys v klidu a lehkém utajení. Bez vnÄ›jšího tlaku na výkon, prostÄ› žádný stress. Jaké si to udÄ›lám, takové to mám. OK?

To je ono poselství v názvu Älánku – burza jako vášeň a tajný byznys. Pokud se to podaří, tak to prostÄ› takto funguje. A pokud se to nepodaří, alespoň si ÄlovÄ›k doplní finanÄní vzdÄ›lání a více pochopí, jak funguje dneÅ¡ní svÄ›t. To se také poÄítá!

Ano, Å™eÄ je tedy o burze.

Burza je slovo opÅ™edené tajemstvím a mýty. VeÅ™ejnost chápe burzu jako složitou a nedostižnou záležitost srozumitelnou jen pro experty nebo finanÄní dobrodruhy. Málokdo si pÅ™ipouÅ¡tí, že fenomén „burza“ pomÄ›rnÄ› zásadním způsobem ovlivňuje životy nás vÅ¡ech a k moderní dobÄ› patří stejnÄ› tak jako internet, chytré telefony, auta, letadla, nebo další výdobytky globální civilizace.

FinanÄní průmysl dnes dennodennÄ› ovlivňuje dÄ›ní vÅ¡eho na této planetÄ›. Možná více, než bychom Äekali. Burzy v různé podobÄ› patří k lidské historii odedávna. Ve starovÄ›ku byly burzy a obchodní kÅ™ižovatky místy, kde se tvoÅ™ily dÄ›jiny lidstva. Pár procent lidí kolem obchodování a smÄ›ny kdeÄeho bohatlo, jiní mÄ›li užitek, další vÄ›tÅ¡inovou populaci vÄ›ci obchodů míjely. Vždy nÄ›kdo musel pracovat, vyrábÄ›t, dÄ›lat servis. Na druhé stranÄ› vždy nÄ›kdo musel organizovat obchodování a pÄ›knÄ› na tom bohatnout.

Exkurze do historie obchodování a do procesu, v rámci kterého byly vynalezeny burzy moderního vÄ›ku, by jistÄ› byla zajímavým námÄ›tem nejen pro Älánek. JistÄ› se k tomu jeÅ¡tÄ› nÄ›kdy vrátím.

Co je to život na pravé stranÄ› a proÄ je burza dobrým tréninkem mozku na tuto cestu?

Nejen z mých Älánků, ale i z jiných míst, znáte jistÄ› Kiyosakiho Cash-flow kvadrant. Je mimo jiné o tom, jakým způsobem si lidé vydÄ›lávají peníze. Lidé na levé stranÄ› tohoto kvadrantu si vydÄ›lávají peníze tím, že prodávají svůj Äas jiným lidem. Lidé na pravé stranÄ› kvadrantu si vydÄ›lávají peníze tím, že prodávají svoje myÅ¡lenky. Tato témata probírám jinde, ale ve spojitosti s burzou a podnikáním na burze si Å™eknÄ›me pár úvah.

Podnikání na burze je bezesporu podnikáním, pouze jiným, než jak si lidé podnikání pÅ™edstavují. Podniká se zde s penÄ›zi, s kapitálem. Podnikatelé na burze používají podobné rozhodovací procesy a nÄ›které akspekty podnikání v koncentrované podobÄ› – například pojmy spekulace, pravdÄ›podobnost, rizika a další z burzovního svÄ›ta, používají dnes a dennÄ› i podnikatelé. Neznám lepší trénink pro podnikání, než je finanÄní rychlá hra na burze. A Å¾e ji lze trénovat i bez rizika, to již asi víte.

Můžeme se ptát, jaké síly a jaká tajemství ovládali a ovládají obchodníci vÅ¡ech kultur a v celé historii? Co způsobovalo nÄ›kdy až neuvěřitelné bohatnutí jisté Äásti populace, které v lidských dÄ›jinách vždy bylo, je a bude pouze pár procent? Zajímá vás to?

Podle mého názoru to jsou prvky a jistá tajemství plus techniky, které byly historicky stÅ™eženy jako tajemství, nebo je prostÄ› lidé vÄ›tÅ¡inové spoleÄnosti neznali Äi nechápali.

Čím se vyznaÄovala ta, dejme tomu, 2-4 % vždy úspěšnÄ›jší menÅ¡ina? Odmyslíme teÄ historické vazby, systémy, dispozice, genetiku Äi prostÅ™edí. Ty esence úspÄ›chu mají co dÄ›lat s pÅ™edstavivostí, odvahou, vnitÅ™ní motivací, se schopností správnÄ› pÅ™emýšlet, jednat, rozhodovat se. Správné dovednosti se pilovaly k dokonalosti a pÅ™edávaly se z generace na generaci. ByÅ¥ dnes žijeme ve skvÄ›lé dobÄ› a tyto dovednosti jsou k dispozici vÅ¡em, stále jeÅ¡tÄ› nejsou souÄástí vzdÄ›lávacího systému a pro vÄ›tÅ¡inovou populaci jsou prostÄ› neuchopitelné.

ModernÄ› tomu říkáme, lidem se sice dostává kvalitního formálního vzdÄ›lání, ale o penÄ›zích, podnikání Äi tvorbÄ› bohatství se ve Å¡kolách neuÄí téměř nic. Máte Å¡anci to u sebe napravit. 🙂

zlata-hvezda-malaMezi další esence úspÄ›chu a tvorby bohatství patří schopnost vÄ›domÄ› realizovat procesy jako jsou spekulace, oceňování rizik, rozhodovací procesy v rámci pravdÄ›podobnosti, schopnost Å™eÅ¡it systémy, v rámci nichž se bohatství a peníze tvoří. Dodnes je to také pro vÄ›tÅ¡inu lidí celkem neuchopitelná vÄ›c.

Od dávných vÄ›ků znají vÄ›domÄ› úspěšní lidé – obchodníci, podnikatelé a tvůrci systémů, které generují bohatství a peníze jistá tajemství, která bychom modernÄ› mohli nazvat jako „nástroje podnikatelů a investorů“. Možná jim tak ve starovÄ›ku a ve stÅ™edovÄ›ku neříkali, ale používali je stejnÄ› tak, jak je používají bohatí lidé moderní doby. Tato tajemství se jmenují například:

» Trh a jeho funkce
» Tvorba hodnoty a zisku
» Pákové efekty v podnikání
» Řízení peněžního toku (cash-flow)
» Pravidlo koncentrace zdrojů a tvorby bohatství (Pravidlo 80/20)
» Nástroje a systémy obchodníků pro tvorbu zisků, penÄ›z a bohatství, atd. jsou jich spousty.

Jedním z principů tvorby bohatství je poctivé obchodování. Podstatou obchodování je nakoupit vÄ›c, službu Äi produkt levnÄ› a prodat jej za vyšší cenu tomu, kdo jej potÅ™ebuje. To je koncept poctivé tvorby penÄ›z. Vrátím se tedy k burze.

 

Jak se na burzách vytváří bohatství?

DneÅ¡ní moderní burzy umožňují smÄ›nu tÄ›ch nejlikvidnÄ›jších a nejžádanÄ›jších aktiv, jejich smÄ›nu lze realizovat rychle, snadno a efektivnÄ›. PáteÅ™ moderního finanÄního průmyslu tvoří burzy s akciemi, komoditami nebo mÄ›nami devizového trhu. Do toho můžeme jeÅ¡tÄ› zakomponovat celou Å™adu dalších burz a tržních systémů, kapitálový trh jako celek a monetární Äi bankovní systém.

Burzy si můžeme pÅ™estavit jako gigantická tržiÅ¡tÄ›, kde se dennÄ› směňují aktiva a finanÄní prostÅ™edky v objemu stovek miliard a bilionů dolarů Äi EUR. Nakupující chtÄ›jí zbohatnout na dobrých nákupech, prodávající chtÄ›jí zbohatnout na dobrém prodeji. Burzy jako organizátoÅ™i smÄ›ny bohatnou na poskytovaném servisu, makléři a brokerské firmy na zprostÅ™edkování obchodů. VÅ¡ichni chtÄ›jí vydÄ›lat peníze a nÄ›kterým se to i podaří.

Masu lidí, kteří chtÄ›jí na burzách vydÄ›lávat peníze, tvoří nejen obrovské množství institucí, bank, fondů, ale i desítky milionů stÅ™edních i menších investorů, spekulantů, online obchodníků Äi finanÄních podnikatelů.

V zásadÄ› dÄ›lají podobné vÄ›ci, jako jejich pÅ™edchůdci po staletí Äi tisíciletí pÅ™edtím. Ale mají v ruce moderní nástroje, postupy a vychytávky, o kterých se nikomu ani nesnilo jeÅ¡tÄ› dejme tomu pÅ™ed 20 lety. Moderní finanÄní průmysl a technologie internetu plus monetární politika centrálních bank a postupy pro tvorbu bohatství, roztáÄejí kola globálního finanÄního systému do neuvěřitelných obrátek.

Burza je nejtvrdší kapitalismus na svÄ›tÄ›, je o penÄ›zích a tvorbÄ› bohatství, je o práci s kapitálem a penÄ›zi. Podnikání na burze je technicky a technologicky nejjednodušší podnikání na svÄ›tÄ›. Miliony dobrodruhů, hledaÄů Äi pokuÅ¡itelů Å¡tÄ›stí, ale i seriózních investorů a profesionálních obchodníků Äi finanÄních podnikatelů zde hledají Å¡tÄ›stí, naplnÄ›ní, cesty k penÄ›zům, k finanÄní svobodÄ›, k nezávislosti Äi kapitalizaci svého podnikání Äi života.

zlata-hvezda-malaDůvody, proÄ se úÄastní, jsou v zásadÄ› stejné – peníze. JednÄ›m, a tÄ›ch je vždy menÅ¡ina, se to daří – vydÄ›lávají, jiní prostÄ› neuspÄ›jí. V tom má burza paralelu v celé historii lidstva. V každém konání i v procesu bohatnutí byla, je a vždy bude úspěšná menÅ¡ina, dejme tomu 10 % lidí, nebo v koncentraci jen 2 až 4 %. Může se nám to zdát jako nespravedlivé, ale prostÄ› je to fakt.

Co s tím můžeme udÄ›lat, jak si můžeme naprojektovat svoje cesty v podnikání, tÅ™eba na burze, tak, abychom se dostali mezi ty úspěšné?

Cesta dnes vede pÅ™es vzdÄ›lávání a pÅ™es sdílení informací a postupů s tÄ›mi, kdo to dokázali. Úspěšní lidé se neradi dÄ›lí o své postupy v podnikání, oprávnÄ›nÄ› se bojí vyzrazení svého know-how, tajemství a postupů. Bojí se konkurence.

V tom mÄ› fascinuje právÄ› burza jako podnikání, kde to funguje právÄ› opaÄnÄ›. V rámci podnikání na burze totiž nemůžete mít konkurenci. Sdílením postupů, návodů a vÅ¡eho můžete pouze vydÄ›lat. Proto právÄ› na burze úspěšní lidé rádi sdílejí svoje znalosti a dÄ›lí se o nÄ› s ostatními a za odmÄ›nu dostávají rady, zkuÅ¡enosti a inspirace od druhých.

Ezt a tézist a Belfast Királyi Egyetem tudósai megerÅ‘sítették. „A szexuális tevékenység természetesen pozitív hatással van a férfiak egészségére“-várt Dr. George Divi-Smith. Szavai hosszú ideig egy amerikai tanulmánynak felelnek meg, amely szerint azok a férfiak, akik hetente cialis 5 mg fél órát adnak, átlagosan nyolc évig élnek, mint a kevésbé szexuálisan aktív egyenlÅ‘.

Toto je asi nejdůležitÄ›jší poznání z mojí 10leté praxe lektora burzovního vzdÄ›lávání, že na burze sdílíme svoje znalosti, postupy a know-how bez rizika a naopak získáváme zkuÅ¡enosti a postupy ostatních. Ty dobré i ty Å¡patné. Proto mám rád svoje vzdÄ›lávací akce, online kurzy, FB skupiny a sdílení, protože mÄ› to posouvá dopÅ™edu a vidím, že to baví lidi podobných zájmů.

PÅ™ed staletími a tisíciletími si úspěšní a bohatí lidé svoje tajemství a postupy chránili a Äinili je nedostupnými. Dnes se úspěšní lidé o své postupy a návody dÄ›lí a násobí tak pákové efekty podnikání a investování do neuvěřitelných obrátek.

Proto vás zvu do opravdu zajímavé a lákavé akce!

4 TÃDNY FREE V TAJNÉM EXPERTNÃM BYZNYSU!

Pokud si troufáte a myslíte to s burzou opravdu vážnÄ›, mám pro vás nabídku, kterou nelze odmítnout. Je to opravdu speciální akce, která se nebude opakovat, proto neváhejte. Nabízím vám 4 týdny FREE v online kurzu HNB VIP TRADER BUSINESS!

Ano, opakuji jeÅ¡tÄ› jednou – jednoduchou registrací získáte možnost vstoupit zcela zdarma a bez jakýchkoliv dalších podmínek na 4 týdny do live kurzu HNB VIP TRADER BUSINESS. ProÄ bych to dÄ›lal? Berte to jako můj dárek pro vás, ochutnávku, zkouÅ¡ku na 4 týdny, příležitost pro inspiraci, motivaci…

OsobnÄ› se v mém životÄ› nÄ›kolikrát stalo, že jsem pÅ™iÅ¡el na zlomové okamžiky ve chvíli, kdy mi prostÄ› do cesty pÅ™iÅ¡la příležitost. ProstÄ› jsem cítil potÅ™ebu zmÄ›ny.

Zcela jistÄ› vás nadchne také skuteÄnost, že jdeme na Å™Ã­zení investic na burze tou nejjednodušší, nejpoctivÄ›jší a také nejménÄ› rizikovou cestou. Máme vlastní know-how, nekopírujeme a nelžeme, podáváme vÅ¡e jednoduÅ¡e, férovÄ› a zejména srozumitelnÄ›. Žádné povídaÄky o forexových robotech, binárních opcích, spreadech a rizikových komoditách – to necháváme naivním hledaÄům Å¡tÄ›stí. My se soustÅ™eÄujeme na TOP10 svÄ›tových aktiv na burzách s nejlepší likviditou a zejména na to, aby se trading stal z poÄáteÄního zkouÅ¡ení a hraní opravdovým podnikáním. To jest Hrajeme si na burze profesionálnÄ›!

V rámci akce 4 týdny FREE budete mít k dispozici
první 4 Äásti
kurzu HNB VIP TRADER BUSINESS »»»

obsahy, videa, webináře, podporu, Älenství ve tajné FB skupinÄ›

Můžete se spolu s kurzisty úÄastnit ÄtyÅ™týdenního úvodu,
v rámci kterého se zdarma dozvíte zajímavé informace a inspirace.PÅ™ihláška a informace o akci 4 týdny FREE v tajném expertním byznysu!

Pokud jste na burze jeÅ¡tÄ› zaÄáteÄníci, je kurz urÄen i vám! PÅ™idejte se vy, kteří si to opravdu chcete vyzkouÅ¡et. PÅ™idejte se vy, kteří nevíte, jak zaÄít, ale i vy zkuÅ¡enÄ›jší, vÄ›Äní zaÄáteÄníci a pokuÅ¡itelé Å¡tÄ›stí.

Doufám, že vás dneÅ¡ní krátká exkurze do historie obchodování a burzy zaujala a Å¾e si tuto příležitost nenecháte proklouznout mezi prsty. Jsem moc rád, že na to již nejsem sám!

Jen jeÅ¡tÄ› na závÄ›r pÅ™ipomínám repliku z Ãºvodu » nÄ›komu tato příležitost zmÄ›ní život, jiné mine úplnÄ›. TÄ›ch prvních bylo, je a bude vždy ménÄ›. TÄ›ch druhých vždy více. Jak to budete mít vy?

Jak mít burzu jako vášeň a tajný byznys? Ta příležitost je právÄ› a pouze teÄ. Nabídka se nebude opakovat – prostÄ› taková malá podzimní nadílka pro lepší budoucnost!

Jak vÅ¡e získat a využít pro sebe? ZjistÄ›te, jestli se může stát burza vášní, nebo je to pro vás jenom závan vÄ›tru, který kolem vás zafoukal. BuÄte s námi online v kurzu a sdílejme spoleÄnÄ› burzovní zkuÅ¡enosti.

Přeji všem hezký den!

Jirka Mazur

Jirka Mazur
Podnikatel, burzovní hráč a autor online kurzů Hrajeme si na burze a ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
Komentáře

Přidat komentář

  • Nejznámější online kurz
    V průběhu několika měsíců vás naučím pevné základy o burze!

    Získáte to, co jsem naučil i tisícovky dalších lidí během více než 15 let vzdělávání.

    Zajímá vás to? Klikněte na tlačítko níže a zjistíte více:

  • Jsme také na Facebooku