Investiční algoritmus jako cesta k úspěchu?


Podnikejte na burze se zajímavou vychytávkou!

PÅ™ed nÄ›jakou dobou jsem napsal tento Älánek. Shodou okolností je opÄ›t aktuální. PÅ™eÄtÄ›te si více o tom, co může složené úroÄení a chytré investování udÄ›lat s penÄ›zi…


Poznámka: Tento Älánek není o bonusech brokera, ale doufám, že budou opÄ›t co nejdříve – je to dobrá investiÄní vychytávka.

Uvažoval jsem, zda Äást Älánku o bonusech Goldstarway vypustit, ale ponechám je. Protože výhody nÄ›kterých brokerů lze docela dobÅ™e investiÄnÄ› využít a věřím, že opÄ›t bude příležitost – pouze si ji musíme pohlídat!

Podstata Älánku je právÄ› v zamyÅ¡lení o tom, jaké příležitosti fenomén „složeného úroÄení“ v investování vytváří…


Jak souvisí bonusy, úroÄení úÄtů s využitím „složeného úroÄení“?

ObÄas ke mnÄ› z Goldstarway pÅ™iputuje zpráva o mimořádné akci pro Bonusy 40 až 50 % k Live úÄtům i k úroÄení úÄtu úrokem 5 % p.a. Co z toho pro mÄ› vyplývá? Vím, že zase budou malé žnÄ›. Mohu pÅ™idat s vÄ›tším efektem další kapitál na burzu a zejména tak mohou uÄinit moji investoÅ™i v rámci MultiTerminal Tradingu.

PÅ™ed pár mÄ›síci jsem napsal malou úvahu o tom, jak může v praxi fungovat řízení investic, když vám nÄ›kdo na ÃºÄet pÅ™ihodí dodateÄný bonusový kapitál a jeÅ¡tÄ› jej navíc úroÄí 5 % p.a. na mÄ›síÄné bázi. Vzal jsem si tužku, papír a kalkulaÄku a udÄ›lal si pár výpoÄtů. To mimo jiné dÄ›lám vždy, když chci, aby ke mÄ› pÅ™iputovaly další penízky :-). VydÄ›lávání penÄ›z touto formou nemusí být z matematického hlediska nic nároÄného. V zásadÄ› jde o aritmetiku pro absolventy ZÅ , lépe ovÅ¡em tÅ™eba s online kurzem HNB :-).

A teÄ ta zpráva, která ke mnÄ› i nÄ›kterým z vás obÄas pÅ™iputuje. PouÅ¡tím ji dále. Je tak troÅ¡ku insider trading, ale zde dovolen.

Podívejte se na zajímavou blížící se příležitost:

Již za pár dnů bude mimořádná akce pro vybranou skupinu potenciálních zájemců, která má tyto parametry – Bonus Trading Margin 40 až 50 % a ÃºroÄení 5 % p.a. na mÄ›síÄní bázi. Tyto informace doufám obdržíme bÄ›hem pár dnů Äi týdnů!

Jenom dodávám, že podobné výhody mohou poskytovat i další brokerské firmy – boj o klienty má nÄ›kdy i tato pozitiva – prostÄ› si tyto možnosti ověřte u svého brokera a pokud budou, Å¡up po nich! ÄŒili žádné promo, ale upozornÄ›ní na chytrou příležitost – hlídejte se peníze, ke kterým můžete pÅ™ijít jednoduÅ¡e!

A ještě důležitá poznámka!

Mezi námi, níže uvedenou případovou situaci a Ãºvahu ale můžete udÄ›lat i bez GSW bonusů, v podmínkách jakékoliv burzy. Je to vÅ¡e jen o způsobu myÅ¡lení!

Zisk je volba strategie myÅ¡lení, nikoliv toho, co se odehrává na burze! Takže dávám do placu k zamyÅ¡lení…

Jak lze s rizikem 2 % mÄ›síÄnÄ›

udÄ›lat z 10.000 EUR až 10 milionů korun za 85 mÄ›síců?

Napadlo mÄ› pÅ™i příležitosti jedné z minulých bonusových akcí vzít si do ruky kalkulaÄku a udÄ›lat pár výpoÄtů. Motivací pro mÄ› byla akÄní diskuze na Facebooku ve VIP skupinÄ› kurzu Hrajeme si na burze pÅ™ed nÄ›jakou dobou.

DneÅ¡ní téma je delší, jistÄ› nejdelší Älánek na mém blogu. Ale pro mnoho z vás to mohou být pÅ™elomové inspirace!

Povíme si:

• O milionovém byznysu se složeným úrokem.

• Co se stane, když do hry pÅ™idáme Bonus Trading Margin 50 % a ÃºroÄení 5 % p.a.?

• Zázraky složeného úroÄení & Jak lze s rizikem 2 % mÄ›síÄnÄ› udÄ›lat z 10.000 EUR pÅ™es 1000 %, tj. 100.000 EUR.

• Potenciál pro 1.000 % zhodnocení investice v reálném Äase…

• Jak vydÄ›lat 2.5, 5 nebo 10 milionů korun s minimálním rizikem!?

• Realita nebo fikce? Je to na vás…

Jak jsme se VIP skupinÄ› na Facebooku

bavili o ambicích v investování a funkci složeného úroÄení.

Diskuze v naší FB skupinÄ› je fascinující. Pár stovek lidí ve skupinÄ› pÅ™ed Äasem hezky rozjelo! Analýzy, tipy, vzájemné rady, skvÄ›lá diskuze. Stovky příspÄ›vků s nÄ›kolika tisíci komentáři, neuvěřitelné! DÄ›kuji, dobrá odmÄ›na za mé snažení :-). Mezi zajímavá témata jistÄ› patÅ™ily diskuze o strategiích, o ambicích v obchodování i o funkci složeného úroÄení. Myslím, že by bylo fajn se k tomuto tématu vrátit.

Fascinují mÄ› příbÄ›hy desítek lidí, kteří zaÄali na Live burze vydÄ›lávat opatrnÄ› své první peníze, tolik Å¡ikovných lidí jsem opravdu neÄekal. NÄ›kteří utrpÄ›li své první burzovní porážky, ale příbÄ›hy jiných jsou skvÄ›lé :-).

Do diskuze na Facebooku se pÅ™idali i zkuÅ¡ení obchodníci a pÄ›knÄ› nám diskuze nabrala na obrátkách. Ambice a výsledky v obchodování, diskuze byly o procentech, o desítkách procent a více. Je jasné, že Äím výše jsou ambice individuálního obchodníka, tím vyšší je postupované riziko a výsledky ménÄ› jisté. V zásadÄ› platí – malé, pÅ™iměřené ambice = nízké riziko. Vysoké ambice = vysoké riziko, nÄ›kdy dokonce hraniÄící s hazardem.

Řekl bych, že diskuzi kolem reálných ambicí a postupovaných rizik pochopilo jistÄ› 80 % vÅ¡ech, kteří absolvovali kurz i soutěž poctivÄ› a s otevÅ™enou hlavou. Jen ta diskuze kolem složeného úroÄení a Å™Ã­zení investic zatím nepokroÄila tam, kde by mohla.

VezmÄ›te kalkulaÄku do ruky a udÄ›lejte si své výpoÄty a svůj byznys plán chytrého řízení investic na burze.

Možná pÅ™ijdete na to, že i s malými ambicemi, s velmi nízkým rizikem a s chytrým přístupem a plánem můžete vydÄ›lat sluÅ¡ný balík a Å¾e váš první milion z burzy je na cestÄ› :).

Opravdu zvažujte, zda se vyplácí riskovat a hazardovat na burze pro rychlé peníze a výdÄ›lky, nebo zda je chytÅ™ejší odolat nástrahám v ambicích a prostÄ› zvolit klidnÄ›jší přístup. Jdeme na ty výpoÄty.

Milionový byznys se složeným úrokem.

Složené úroÄení. Takže nejdříve trocha teorie, cože je to ten složený úrok? Burza je jedno z mála podnikání, kde můžete otevírat pozice z penÄ›z, které aktuálnÄ› průběžnÄ› vydÄ›láváte, můžete používat sumu penÄ›z v Equity na pÅ™ikupování dalších pozic, aniž byste mÄ›li ty původní uzavÅ™ené a nemusíte Äekat na pÅ™ipsané peníze v Balance.

Tuto možnost používají nÄ›kteří obchodníci v rámci tzv. pyramidování pozic, kdy postupnÄ› pÅ™ikupují pozice ve vydÄ›lávajícím smÄ›ru, samozÅ™ejmÄ› s průběžným zajiÅ¡Å¥ováním zisků. Můžete k vydÄ›lávání penÄ›z používat aktuálnÄ› vydÄ›lávané peníze… Pokud nÄ›kdo nechápe, probírali jsme v kurzu a jeÅ¡tÄ› nejde o pointu Älánku, ale pouze o technologickou možnost v obchodování.

Složené úroÄení. Pokud vydÄ›lám urÄitý objem penÄ›z, mohu tyto peníze použít na Marginy pro otevírání dalších pozic. Používám tak do hry průběžnÄ› vydÄ›lávané, nebo již vydÄ›lané peníze. PostupnÄ› dÄ›lám peníze z penÄ›z. Riziko v obchodování mohu redukovat pouze na objem průběžnÄ› vydÄ›lávaných penÄ›z. Pokud pÅ™ijmu tezi, že budu na burze pracovat se stejnou ambicí a rizikem, tÅ™eba ve výši doporuÄených 2 %, aÅ¥ se to dobÅ™e poÄítá, potom mohu pÅ™i znásobení prostÅ™edků na ÃºÄtu zvyÅ¡ovat poÄet lotů pro obchodování s tím, že ambice a riziko zůstanou zachovány.

Příklad: Budu-li pro obchodování s Äástkou 10.000 EUR pracovat s ambicí Äi s rizikem 2 % a budu pro obchodování používat 1 lot ménÄ› rizikového aktiva, potom pÅ™i zdvojnásobení úÄtu mohu pracovat se 2 loty pÅ™i zachování stejné ambice Äi rizika. 2 loty z 20.000 EUR, 3 loty z 30 tisíc atd. Je ovÅ¡em možné znásobit úÄet na dvoj, trojnásobek s ambicí zhodnocování úÄtu například o 2 % mÄ›síÄnÄ›? Za chvíli si ukážeme :-).

Co se stane, když do hry pÅ™idáme

Bonus Trading Margin 50 % a ÃºroÄení 5 % p.a. ???

VÄ›tÅ¡ina lidí chápe Bonus jako peníze navíc a je to pro nÄ› motiv ke zvýšení ambicí. PÅ™idají poÄet lotů a doufají, že Bonus vykryje rizika. Vidina rychlých penÄ›z je lákavá. Co tak se na tento Bonus podívat z jiného úhlu?

PÅ™ipsáním Bonusu ve výši 50 % navýšíte svůj 10.000 EUR úÄet na Äásku 15.000 EUR a zvýšíte si tak základnu pro své 5% úroÄení p.a. na mÄ›síÄní bázi. Z 5 % je najednou 7,5 %. Ve skuteÄnosti je tÄ›ch procent o troÅ¡ku více, protože úÄty Goldstarway jsou úroÄeny na mÄ›síÄní bázi. Tj. každý mÄ›síc je ke stavu v Balance pÅ™ipsána Äástka odpovídající 1/12 roÄního úroku 5 % p.a. Ta 1/12 pÅ™edstavuje v akci 5 %/12 = 0.4167 % mÄ›síÄnÄ› z průmÄ›rného stavu v balance, tj. z Äástky zaslané na ÃºÄet, z pÅ™ipsaného Bonusu a z vydÄ›laných penÄ›z. Každý mÄ›síc je stav v Balance základnou pro mÄ›síc následující. Následující mÄ›síc jsou zúroÄeny i pÅ™edcházející úroky. MÄ›síÄnÄ› úroky z Ãºroků. Složené úroÄení. To je pÅ™ece skvÄ›lé!

Snadno si spoÄítáte sami, že výsledné úroÄení není 5 %, ale 7,68 % p.a. !!! Bez práce. ZaÄnete s 10.000 EUR, necháte si pÅ™ipsat Bonus 50 % a po 12 mÄ›sících máte vydÄ›láno bez práce + 768 EUR (tj. pÅ™i souÄasném kurzu 21 tisíc korun, taková malá mÄ›síÄní výplata). Vynásobte si průběžné zhodnocování o 7,68 % 5 let po sobÄ› a dojdete k Äástce cca + 4.400 EUR. Vyberte svoje penízky, vraÅ¥te Bonus a máte vydÄ›láno cca 44 %. Pokud vím, úÄty Goldstarway jsou jediné na trhu, kde broker nepodmiňuje úroÄení úÄtů objemem zobchodovaných kontraktů zcela striktnÄ›, nicménÄ› obchodovat je tÅ™eba – pro tento úÄel jsou Live úÄty dÄ›lány. Nejsou to spořící úÄty…

Ale nevím o nikom, kdo by jen tak nechal své penízky odpoÄívat ladem. PokuÅ¡ení hry je příliÅ¡ velké a vyzývavé. TeÄ jde jen o ty ambice. Na derivátových úÄtech, kde se obchodují instrumenty na mÄ›ny, akcie a komodity s finanÄní pákou, nemusí být problém zhodnotit úÄet o dost procent na jeden zátah, desítky procent mÄ›síÄnÄ› Äi týdnÄ›. Znám mnoho tÄ›ch, kteří to dokázali. Jsem jeden z nich. Na druhé stranÄ› není problém s takovými ambicemi slítnout do významnÄ›jší ztráty, také se mi to podaÅ™ilo…

Ale co tak ambice

na zhodnocování úÄtů o 1, 2, 3… % mÄ›síÄnÄ›?

Dají se tak vydělat ony vysněné milióny korun například ze základu 10.000 EUR? Jak dlouho to může trvat?

Dotaz: Ověřili jste si, jaká procenta zhodnocení lze realizovat s využíváním informaÄního servisu WinSignals a jak na to?

Mohu na burze vydÄ›lávat průběžnÄ› a posílat si domů vydÄ›lané peníze jako „výplatu“? Teoreticky ano, i když může být pro naprostou vÄ›tÅ¡inu lidí problém vydÄ›lávat konzistentnÄ›, zejména pÅ™i zvýšených ambicích a postupovaném riziku. Ale pokud se zkonzumují průběžnÄ› vydÄ›lávané peníze, jaksi nebudeme zvyÅ¡ovat základnu pro složené úroÄení. 85x vybereme vydÄ›lané peníze a pořád na ÃºÄtu budeme mít svůj vložený operaÄní kapitál + Bonus…

Neznám nikoho, kdo by umÄ›l pravidelnÄ› vybírat vydÄ›lané peníze z burzy každý mÄ›síc. Ale znám dost lidí, kteří umÄ›jí opatrnÄ› a konzistentnÄ› vydÄ›lávat různá procenta po malých Äástkách hodnÄ› dlouho. Pokud využívají funkce složeného úroÄení, jezdí kolem nás v Mercedesech, nebo obchodují z Floridy :-).

Zázraky složeného úroÄení

Jak lze s rizikem 2 % mÄ›síÄnÄ›

udÄ›lat z 10.000 EUR pÅ™es 1000 %, tj. 100.000 EUR,
resp. 2.7 milionů korun v dneÅ¡ním kurzu za 85 mÄ›síců…!

VezmÄ›te si kalkulaÄku a poÄítejte se mnou! Dáme na svůj Live úÄet Äástku 10.000 EUR. Toto je náš operaÄní kapitál. OperaÄní kapitál je kapitál, který používám k rozpohybovávání dalších penÄ›z. Nechci jej ztratit, opatrnost v ambici 2 % je tedy na místÄ›. K mému vkladu je pÅ™ipsán Bonus Trading Margin 50 %, základna pro obchodování i pro úroÄení 5 % p.a. na mÄ›síÄní bázi je tedy 15.000 EUR.

Dále kalkulujme s průmÄ›rným mÄ›síÄním zhodnocováním 2 % v Balance. ZkuÅ¡enÄ›jší z vás mi potvrdí, že jde o realistickou ambici. Jsou to z 15 tis. EUR 3 obchody mÄ›síÄnÄ› po 1 %, nebo 6-7 obchodů po 0.4 % Äi 15 obchodů s ambicí zhodnocení na 0.2 %. Zhodnocení o dvÄ› desetiny procenta z Äástky 10.000 EUR je ambice zhodnotit jeden obchod s jedním lotem ménÄ› rizikového aktiva o pár desítek pips, o pár bodů, Äi centů cenového pohybu.

KonkrétnÄ› je to cca 20 pips na EUR/USD, 20 centů na Crude Oil nebo 4 body na DJIA… Sami si položte otázku, zda je možné s vysokou mírou pravdÄ›podobnosti nebo jistoty stihnout 2, 5 nebo 10, 15 takových menších obchodů mÄ›síÄnÄ›. S relativnÄ› nízkým rizikem… ProÄ multikontrakty a bláznÄ›ní? ProÄ riziková aktiva a honba za pofiderními zisky? ProÄ si niÄit ambice emocemi? Takže dejme tom, že mÄ›síÄní 2 % jsou OK :-).

JdÄ›me poÄítat, kde jsou ty miliony s malou ambicí…

OperaÄní kapitál 10.000 EUR + Bonus 50 % ve výši 5.000 EUR
+ 2 % zhodnocení v Balance každý mÄ›síc
krát 1/12 roÄního úroÄení 5 % p.a. krát 85 mÄ›síců (7 let a 1 mÄ›síc).

Takže zaÄnÄ›me poÄítat. První mÄ›síc vydÄ›láme 2 % z 15.000, tj. 300 EUR + pÅ™ipsaný úrok 1/12 5 % p.a. cca 63,5 EUR. Prvních vydÄ›laných 365,5 EUR jistÄ› není žádný supervýdÄ›lek za pár desítek hodin koncentrace na burzu. Velká Äást z vás prostÄ› umí tÄ›ch procent i penÄ›z podstatnÄ› více…

PoÄítejme dále, jak to bude 12 mÄ›síců po sobÄ› a použijme 12x po sobÄ› vzorec (10.000,- + 5.000,-) * 1,02 * 1,0512, kde koeficient 1,02 je mÄ›síÄní zhodnocování o 2 % a koeficient 1,0512 je vypoÄítán jako 1 + 1/12 z 5 % p.a. z 15. tisíc EUR…

Po 12 mÄ›sících se díky funkci složeného úroÄení a vcelku opatrného řízení investic s malou ambicí i rizikem dostáváme na výslednou pÄ›knou sumiÄku 19.997 EUR, tj. téměř 20.000 EUR, zhodnocení o 5 tisíc. Vzhledem k vlastnímu operaÄnímu kapitálu 10.000 je to zhodnocení o výsledných neuvěřitelných 50 % za rok s mÄ›síÄní ambicí 2 %.

Ani se tomu nechce věřit, prostÄ› to chce jen 12x vynásobit (a v praxi zobchodovat) disponibilní sumu v Balance 2 % mÄ›síÄnÄ› a 1/12 roÄního úroku… 50 % za rok s ambicí a rizikem 2 % v každém mÄ›síci. To se mi zdá dobré :-). A co vám?

Co se stane s mými penÄ›zi za stejných parametrů a ambicí za 7 let a 1 mÄ›síc?

Co se stane, budete-li takto opatrnÄ› pÅ™idávat 2 % mÄ›síÄnÄ›, 50 % roÄnÄ› po tuto dobu? S kalkulaÄkou v ruce snadno zjistíte, že se dostáváte na Äástku téměř 115.000 EUR. MnÄ› tedy vyÅ¡lo cca 114.946 a Äástky se mohou mÄ›nit v závislosti, jak si budete Äísla upravovat tÅ™eba zaokrouhlováním Äi v detailech výpoÄtu… Čísla nejsou důležitá, ale podstata ano!

Po 85 mÄ›sících vrátíte poskytnutý Bonus 50 %, vrátíte si svůj operaÄní kapitál 10.000 EUR a zbude cca 100.000 EUR :-).

Potenciál pro 1.000% zhodnocení investice v reálném Äase

podobným způsobem v zásadÄ› v nulovém daňovém režimu (což legálnÄ› lze, ale to je jiná kapitola). To lze s využitím funkce složeného úroÄení a se zachováním stejné míry ambicí a rizika, to lze technicky a technologicky realizovat pouze na derivátové burze. S minimem nákladů, z pohodlí domova, bez zamÄ›stnanců, marketingu, práce pro práci…

Jak vydÄ›lat stejným způsobem 5 nebo 10 milionů korun za stejné období, se stejnou ambicí na stejných principech pro řízení investic?

PÅ™edstavte si, že vaší hlavní ambicí není vás aktuální výdÄ›lek a ÃºtÄ›k do svÄ›ta finanÄní svobody bezhlavÄ› a rychle, i když je to lákavé. Vaší ambicí totiž může být dokázat sobÄ› a svému okolí, že to umíte. Že umíte dlouhodobÄ› a konzistentnÄ› vydÄ›lávat s ambicemi na nízké mÄ›síÄní výnosy a rizika a Å¾e své emoce, své ego a svou mysl umíte udržet na uzdÄ›. Je to nesmírnÄ› těžké, což vím z osobní zkuÅ¡enosti, ale ono 1-2 % nejlépe vydÄ›lávajících traderů tyto ambice a zámÄ›ry mají. ChtÄ›jí dokázat sobÄ› i svému okolí, že jsou vhodnými adepty pro řízení svěřených investic.

PÅ™edstavte si sami sebe, že v rámci své platformy Goldstarway využíváte možnosti pro MultiTerminal Trading, což si můžete natrénovat i na Demu. PÅ™edstavte si, že máte ke svému úÄtu pÅ™ipojených dejme tomu 10 dalších investorů s průmÄ›rným vkladem 10.000 EUR + jejich Bonusy. Spravujete tedy svěřený kapitál ve výši 100.000 EUR, tj. v 10 x vÄ›tší výši, než je váš původnÄ› zamýšlený kapitál ve výši 10.000 EUR, který by si tak rádo zhodnocovalo 90 % vÅ¡ech pokuÅ¡itelů Å¡tÄ›stí, kterým se to díky nereálným ambicím a podceňování rizik nedaří…

PoÄítejte dále se mnou. Stejným způsobem, jako tomu bylo u varianty s vlastním vkladem 10 tis. EUR, pracujeme nyní 85 mÄ›síců s celkovým vkladem 100.000 EUR svěřeného kapitálu + Bonusy 50 % ve výši 50.000 EUR krát mÄ›síÄní zhodnocování 2 % krát 1/12 úroku 5 % p.a.

Po 85 mÄ›sících se dostaneme na Äástku 1.150.000 EUR z původní sumy 100 tisíc EUR. OdeÄtÄ›me si 50.000 EUR poskytnutý Bonus Trading Margin, odeÄtÄ›me vlastní vklady investorů a zůstaneme u zisku 1.000.000 EUR. Podotýkám s mÄ›síÄní ambicí a rizikem 2 %. To je více než pÅ™ijatelné :-). Nejsou to vÅ¡ak vaÅ¡e peníze. Ale co tak 20 % ze zisku? To je běžné palmáre v tomto byznyse.

VaÅ¡ich 20 % zisku tedy může být 200.000 EUR, tj. cca 5,5 milionů korun v dneÅ¡ním kurzu. To se celkem dá za pár desítek hodin mÄ›síÄnÄ› v nulovém daňovém režimu :-).

Když vezmete v Ãºvahu, že váš úspÄ›ch se dostane průběžnÄ› od spokojených investorů k dalším investorům a každým rokem vám jich pár pÅ™ibude, potom stejným způsobem může být po onÄ›ch 85. mÄ›sících tÄ›ch milionů klidnÄ› 10 :-).

Teorie nebo fikce?

Tak je jasné, že si můžete vzít kalkulaÄku, papír a tužku do ruky a můžete si pro sebe podobným způsobem napoÄítat nejrůznÄ›jší varianty a strategie pro dlouhodobé řízení vlastních nebo svěřených investic. Pouze na vás potom bude, jaká varianta vaÅ¡eho byznys plánu pro vás bude reálná a akceschopná.

Z jistých důvodů je vÅ¡e výše uvedené pro 90% traderů jenom fikce a pouze malá Äást jich pro sebe umí pochopit a implementovat možnosti složeného úroÄení do svého byznysu na burze…

Je jasné, že vyšší ambice zniÄí a zahubí smÄ›lé cíle dříve, než se k nim dojde. Je jasné, že chytré řízení investic spoÄívá ve striktním řízení rizik, brali jsme v rámci kurzu v kapitole 6. a 7. kurzu Hrajeme si na burze. 1, 2, 3, snad i 5 % se Å¡tÄ›stím mÄ›síÄnÄ›, to jsou reálné ambice. Divoká hra, hazard, ambice na vysoké zisky a nové Ferrari zahubí sny a plány velmi rychle. ZNÃM TO VELMI DOBŘE ZE ZKUÅ ENOSTà VLASTNÃCH I DESÃTEK DALÅ ÃCH LIDà :-).

Možná najdete v mých výpoÄtech chybu, možná byste pro sebe spoÄítali nÄ›které parametry jinak, Äísla nejsou důležitá. Důležitý je princip, myÅ¡lenka. BuÄ snaha vydÄ›lat a zkonzumovat peníze rychle, nebo trpÄ›livÄ› řídíte investice se znalostí funkce fantastického nástroje, kterým jsou funkce

které nám mohou fungovat přímo v procesu tradingu, kdy můžeme otevírat další pozice a kumulovat zisky z penÄ›z, které jeÅ¡tÄ› nemáme pÅ™ipsané na ÃºÄet, zvyÅ¡ovat svou úÄast ve hÅ™e zvané burza se stále stejnou mírou ambicí a rizika a používat principy složeného úroÄení navyÅ¡ováním pozic a zisků z průběžnÄ› navyÅ¡ovaného kapitálu i z úroků z Ãºroků :-). OK?

Takže kalkulaÄku, tužku, papír, fantazii a Ãºsudek jistÄ› máte. PÅ™idejte své zkuÅ¡enosti, znalosti a jdÄ›te do akce. Ale pozor, toto není výzva k tomu, abyste vÄ›novali své životní úspory nekvalifikovaným způsobem burzovním dravcům. Zvažte svou averzi k riziku, schopnosti mít pod kontrolou sebe a své emoce, zvažte své zkuÅ¡enosti a možnosti. To za vás totiž nikdo nikdy neudÄ›lá. Nevěřte poradcům, ale vždy jen sami sobÄ›. Rizika jsou neomezená!

A dejte si právo na omyl, právo na Å¡patný pokus. Můžete totiž dodržovat Pravidla, ale pokud se vám na dálnici v pÅ™edepsané rychlosti utrhne kolo, musíte umÄ›t problém zvládnout. ObÄasné ztráty a neúspÄ›chy jsou výsadou tÄ›ch nejlepších :-), ale nesmí být normou… JeÄte na statistiku a nízká rizika i ambice.

UpozornÄ›ní: Toto skuteÄnÄ› není návod pro nÄ›co, návod pro konkrétní postup nebo obchodování. Toto je pouze inspirace, možnost, jak pÅ™istupovat ke hÅ™e zvané BURZA přístupem Hrajeme si na burze a nezbláznit se a vydÄ›lávat peníze řízeným postupem. Nenásledujte poradce, radílky ani mÄ›. Moje výsledky, nevýsledky, moje úspÄ›chy nebo neúspÄ›chy pro vás nejsou podstatné. Pro vás je podstatné to, co máte v hlavÄ› a jak ji umíte používat.

MultiTerminal Trading

Nakousl jsem tady tento pojem. Je to možnost v rámci platformy Goldstarway jednoduchým způsobem řídit investice mnoha sdružených úÄtů na jedno kliknutí. Podobnou možnost jistÄ› poskytují i nÄ›kteří další brokeÅ™i – pokud máte zájem, musíte si to umÄ›t zjistit. Můžete si ke svému úÄtu pÅ™ipojit libovolný poÄet dalších investorů formou plné moci a zřídit si tak virtuální investiÄní fond. Můžete využít servisu Goldstarway pro zřízení vlastní franšízy pro podnikání na burze a můžete řídit svůj fond s minimálním rizikem a s využitím profesionálního administrativního zázemí pro svou virtuální firmu, na kterou ani nemusíte mít zbyteÄné papíry Äi různé složitosti…

Informujte se na možnosti franšízy, kde se můžete nechat odměňovat z podílu na zisku a z navýšeného spreadu až 3 EUR na jeden lot a obchod. JistÄ› si umíte spoÄítat, kolik může Äinit váš boÄní příjem z Å™Ã­zení milionového EUR úÄtu s desítkami obchodů po stovce lotů mÄ›síÄnÄ›. Ani se nemusíte orientovat na příliÅ¡ velké zisky, abyste vydÄ›lali balík. Pokud ale nevydÄ›lají vaÅ¡i investoÅ™i, nebudete vydÄ›lávat také. Jste spojité nádoby…

Možnosti úroÄení s 50% Bonusy a 5% úrokem p.a. na mÄ›síÄní bázi jsou skvÄ›lou příležitostí.
Chce to jen kalkulaÄku, papír, tužku a plán…roulette222mt.com

Mezi námi – zajímá mÄ›, kdo a proÄ má ambice a zájem o podobný styl podnikání na burze? NapiÅ¡te mi. Záležitosti Multiterminal tradingu a franžíz na veÅ™ejném webináři jistÄ› Å™eÅ¡it nebudu…

Tento Älánek je jen inspirace, tak si zapÅ™emýšlejte o svém působení kolem burzy a svém přístupu k burze. Zda to bude jen hra na náhodu, rychlé prachy, nebo dlouhodobé řízení investic s vidinou skliznÄ› na závÄ›r. TÅ™eba s kulatou sumiÄkou, se zhodnocením 1.000 % s mÄ›síÄní ambicí pouhých 2 % za 85 mÄ›síců. To se mi zdá opravdu zajímavé.

Napíšete mi svoje názory, plány, nápady? VezmÄ›te si také kalkulaÄky, papír a tužku a inspirujte mÄ› i ostatní.

Mějte krásný den!

Jirka Mazur

Rozdávám zlato a inspiruji..!

Jirka Mazur
Podnikatel, burzovní hráč a autor online kurzů Hrajeme si na burze a ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
Komentáře
 1. Erik napsal:

  Pekna myslienka ale za predpokladu, ze po dobu 7 rokov broker bude vyplacat 5% rocne urocenie a poskytovat 50 %trading margin…

  • Jirka Mazur napsal:

   Díky za příspěvek – mezi námi, je to trošku jinak – funkce složeného úročení je především o schopnosti řídit investování tradingem, ten bonus a úročení je jen třešnička na dortu navíc – ale ten rozhodující balík nevyrobí 🙂 Tak na druhé, třetí přečtení, či po webináři TEB Speciál v tom bude jistě více jasno 🙂 Jirka

Přidat komentář

 • Nejznámější online kurz
  V průběhu několika měsíců vás naučím pevné základy o burze!

  Získáte to, co jsem naučil i tisícovky dalších lidí během více než 15 let vzdělávání.

  Zajímá vás to? Klikněte na tlačítko níže a zjistíte více:

 • Jsme také na Facebooku