Řešení Svatého Grálu na burze & Jak se orientovat ve finanční džungli?


Tajemná příležitost, která nedává spát podnikavým lidem.

Burza – pro vÄ›tÅ¡inu lidí slovo opÅ™edené mýty, povÄ›rami, Äi složitostmi. Burza s akciemi, komoditami a mÄ›novými páry – je to svÄ›t příležitostí, nebo finanÄní past? Je svÄ›t finanÄního průmyslu přívÄ›tivý, nebo nepřátelský? NadÄ›luje silným, nebo slabým? Kdo, jak a proÄ jej utváří?

Burza je svÄ›t, který zůstává utajen naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› lidí. Je to svÄ›t, ve kterém se dennÄ› otáÄejí bilióny Äi stovky miliard dolarů, eur, liber, jenů… Je to svÄ›t finanÄních institucí, tvůrců trhu, spletitých vazeb a finanÄních produktů, svÄ›t pokuÅ¡itelů Å¡tÄ›stí, svÄ›t, který je obtížnÄ› uchopitelný.

Každý den, každou hodinu, každou minutu se odehrávají v systému burz finanÄní transakce v neskuteÄných objemech penÄ›z. Každý den, každou hodinu Äi minutu se vyvíjejí ceny a kurzy nejrůznÄ›jších aktiv na základÄ› nejrůznÄ›jších marginálních i podstatných zpráv, událostí, domnÄ›nek, názorů Äi vlivů. Permanentní systém nabídky a poptávky rozpohybovává tu klidnÄ›jší, jindy dravÄ›jší cenové pohyby. Peníze jako Å™eka proudí z místa na místo, aktiva mÄ›ní majitele.

SvÄ›t, který z venku a z pohledu médií, komentátorů Äi expertů v bílých límeÄcích vypadá zdánlivÄ› poklidnÄ› a nezáživnÄ›, ale uvnitÅ™ to klokotá Äi vÅ™e jako ve žhavém gigantickém kotli, sopce. Po vÄ›tÅ¡inu Äasu se toho dÄ›je zdánlivÄ› málo a v jiných okamžicích se odehrávají divoké akce a pohyby pÅ™ipomínající bouÅ™i Äi turbulence na slunci.

Pro vÄ›tÅ¡inu lidí je burza a vÅ¡e kolem ní tabu. Pro jiné lidi je to výzva a pokuÅ¡ení. Ano, je jistá skupiny více podnikavých lidí, kterým příležitost jménem BURZA prostÄ› nedává spát. ZvláštÄ› když zjistí, že se mohou zúÄastnit a toho finanÄního dÄ›ní se úÄastnit. Když zjistí, že se mohou legálnÄ›, bez jakýchkoliv povolení, razítek, složitostí úÄastnit technicky a technologicky nejjednoduššího podnikání na svÄ›tÄ›.

Tato tajemná příležitost vstoupila pÅ™ed léty i do naÅ¡ich životů a od té doby se stala souÄástí naÅ¡eho podnikání.

Mimochodem - ÄtÄ›te až do konce, dovíte se zásadní info o skvÄ›lé online akci, kterou pořádáme už za pár dní!

Zdálo se to jednoduché, ale…

Ano, když jsem kolem roku 2000 zaÄínal první obchodování na burze, svÄ›t se tvářil jednoduÅ¡e a burza také. VÅ¡e se zdálo jednoduché a srozumitelné. StaÄilo pár chytrých knih o burze, tradingu, vyzkouÅ¡et si obchodování naneÄisto, věřit zkuÅ¡eným a prostÄ› to vyzkouÅ¡et.

MÄ›l jsem Å¡tÄ›stí, že jsem vstoupil rovnou do zaÄátku éry, kdy se díky internetovým a poÄítaÄovým technologiím pÅ™iblížily možnosti obchodování i obyÄejným smrtelníkům. Online obchodování, spekulace na dálku pÅ™es elektronický systém zadávání pokynů a jednoduchá platforma pro sdílení dat, grafů a nejrůznÄ›jších informací, to bylo to nejjednodušší podnikání, které jsem kdy dÄ›lal.

MÄ›l jsem v té dobÄ› pÅ™es 10 let klasického podnikání s více než miliardou korun obratu. Bylo to opravdu dobré, ale tÄ›ch vÄ›cí, kolik se kolem toho muselo Å™eÅ¡it! Oproti tomu bylo podnikání na burze opravdu technicky jednoduchou záležitostí, prostÄ› hra s Äistým kapitálem. Bez zamÄ›stnanců, bez logistiky, skladů, aut, kanceláří, poradců, úÄetnictví, neplatiÄů, bez složitostí. Opravdu jsem byl nadÅ¡en.

Víte co… Technicky a technologicky je podnikání na burze to nejjednodušší podnikání na svÄ›tÄ›. ProstÄ› takový zjednoduÅ¡ený nákup a prodej. Nakupujete, když jsou ceny Äehokoliv nízko a prodáte, když jsou výše. Se ziskem. Nebo to udÄ›láte opaÄnÄ›. Prodáte, když jsou ceny vysoko a nakoupíte, když jsou nízko. Se ziskem. Ano, díky mechanismům, které na burzách fungují, můžete vybraná aktiva prodat dříve, než je nakoupíte. A také nikdy nemusíte vstupovat do vlastnického vztahu k aktivům, se kterými obchodujete.

VlastnÄ› jde o Äisté spekulace. Nakupujete, protože se domníváte, že cena Äehokoliv poroste. Prodáváte, protože máte indicie, že cena bude klesat. Nemusíte mít žádné výÄitky svÄ›domí z toho, že vaÅ¡e podnikatelské konání na burze je ÄistÄ› spekulativní. StejnÄ› to má 99 % vÅ¡ech úÄastníků na finanÄních trzích. Podnikání na burze je o Å™Ã­zení penÄ›z a promyÅ¡lených spekulacích. Navíc je zde jeÅ¡tÄ› jedna geniální skuteÄnost. Oproti klasickému podnikání nikdy neÅ™ešíte více než dvÄ› možnosti. Cena Äehokoliv může pouze růst nebo klesat.

Když jsem pochopil bÄ›hem pomÄ›rnÄ› krátké doby, jak to s realizací zisků na burze funguje a jaké jsou příležitosti pro mÄ› a moje peníze, zdálo se vÅ¡e pomÄ›rnÄ› jednoduché. Ale…

Hledání Svatého Grálu

ZaÄínal jsem stejnÄ› jako tisíce a milióny jiných individuálních traderů. ProstÄ› knihy, zdroje na internetu, demo obchodování. Zde jen poznámka. Trading má jednu další geniální příležitost a vychytávku. Je to jediné podnikání na svÄ›tÄ›, které mohu trénovat a uÄit se zcela bez finanÄního rizika libovolnÄ› dlouhou dobu v podmínkách tzv. demo obchodování, v rámci kterého vÅ¡e funguje tak, jak se to odehrává na reálných finanÄních trzích a burzách. OdliÅ¡nosti zde samozÅ™ejmÄ› jsou, ale na ty si musíte pÅ™ijít, nebo vám je prostÄ› prozradím, když si pro radu pÅ™ijdete!

ZaÄínal jsem stejnÄ› jako tisíce a milióny jiných individuálních traderů. Znamenalo to stovky hodin zkouÅ¡ení, studia fundamentální a technické analýzy. VnoÅ™oval jsem do svÄ›ta Äísel, grafů a nejrůznÄ›jších technik. Základy technické analýzy, složitÄ›jší metody, indikátory, korelátory, postupy, ze kterých Å¡la hlava kolem. A také pouÄky a pravidla…

PÅ™iÅ¡ly první mega úspÄ›chy, kdy jsem se na reálném úÄtu formou online obchodování nauÄil zhodnocovat svoje peníze na burze o desítky Äi stovky procent. A také první neúspÄ›chy, kdy jsem vinou mnoha okolností lehce vyluxoval obchodní úÄty. Nevzdával jsem to a pátral jsem po vÅ¡ech skuteÄnostech, které by mohly mít vliv na moje rozhodování a peníze.

JasnÄ›, poznal jsem brzy, že téměř vÅ¡e, co se na burze odehrávalo s mými penÄ›zi smÄ›rem k ziskům i ke ztrátám, mÄ›lo a má původ v mé vlastní hlavÄ› a v mých rozhodovacích procesech. PÅ™esto jsem dlouhé roky hledal nÄ›co jako Svatý Grál na burze. NejrůznÄ›jší postupy, analytické procesy, doporuÄení, systémy. ÄŒasem jsem zjistil, že je to bláznovství hledat na POUHÉ DVÄš MOŽNOSTI TRHU desítky Äi stovky metod, jak jednu z tÄ›chto dvou možností odhadnout správnÄ›.

Hledání Svatého Grálu na burze je Äinnost, které se celkem bláhovÄ› vÄ›nuje 98 % vÅ¡ech pokuÅ¡itelů Å¡tÄ›stí na burze. Rozumím jim, nÄ›které vÄ›ci a informace vypadají opravdu nadÄ›jně…

Jak jsme naÅ¡li zkratku k naÅ¡emu Grálu.

Od roku 2005 jsem se pustil do vzdÄ›lávání v oboru, které mÄ› opravdu bavil. Mými kurzy o burze a obchodování proÅ¡ly každoroÄnÄ› stovky lidí na Å¾ivých seminářích. Probrali jsme se spoleÄnÄ› základy, stanovili jsme si povinné minimum pro technickou a fundamentální analýzu. Spolu se stovkami lidí, kteří na burze opravdu obchodovali, jsme se utvrdili v pÅ™esvÄ›dÄení, že nejvíce problematickým postupem je uÄit se z knih a literatury pro tradery.

Když si to vezmu zpÄ›tnÄ›, je to vcelku logické. Knihy psali v 90 % na objednávku zkuÅ¡ení a protÅ™elí obchodníci v urÄitém Äase a konstelaci. Jenže Äasy a okolnosti se neustále mÄ›nily. Co platilo vÄera, druhý den bylo jinak. Navíc pokud tisíce Ätenářů a následovníků jistých postupů zaÄalo v praxi dÄ›lat to, co jim bylo doporuÄeno, nalézali si do finanÄních pastí nejrůznÄ›jšího druhu a jejich peníze konÄily u institucí, které nezřídka takovou literaturu a aliance podporovaly. Ok, z toho bludného kruhu bylo tÅ™eba vystoupit.

UÄil jsem stovky lidí to, co bavilo mnÄ›. SkvÄ›lé bylo, že jsem získával výbornou zpÄ›tnou vazbu. PříbÄ›hy úspěšných obchodníků i tÄ›ch, kteří neuspÄ›li. PostupnÄ› jsem tyto poznatky zakomponoval do naÅ¡ich vzdÄ›lávací programů. Pokud dnes například vyzkoušíte můj kurz Hrajeme si na burze, zjistíte, že je úplnÄ› o nÄ›Äem jiném, než si pÅ™eÄtete v knížkách za pár stovek. Je to kompilát zkuÅ¡eností stovek lidí zakomponovaný do systému, který vám bude dávat smysl. Jeho souÄástí jsou jisté zkratky.

Zjistili jsme mimo jiné závažnou záležitost. Otevíráme-li na burze svoje pozice jistým způsobem, můžeme statistiky dosahovat úspěšnosti v obchodování klidnÄ› v rozpÄ›tí 80-90 %. Toto dnes uÄím lidi ve svých kurzech. Když jsem se svým kolegou Vojtou PodeÅ¡vou rozjel na sklonku roku 2009 první dvouletou sérii naÅ¡eho informaÄního servisu WinSignals, naÅ¡e finální úspěšnost byla vysoce pÅ™es 90 %. Byl to ale mentální záhul, jízda a divoÄina. ChtÄ›lo to poté v tom produktu pár let pauzu, abychom jej vystavÄ›li na jiných základech. Principem bylo nauÄit naÅ¡e postupy více lidí a sestavit tým. To se nám podaÅ™ilo, ale to teÄ trochu pÅ™edbíhám…

Co se stalo tím naším Svatým Grálem?

V letech 2006 až 2010 jsem zaÄal vytvářet systém burzovní analýzy a predikcí, který jsem pracovnÄ› nazval SituaÄní Analýza Online. Kolega Vojta se pÅ™idal a spoleÄnÄ› jsme dotáhli tento systém do stavu, který je pro nás dnes nÄ›co, jako Grálem… Jestli Svatým? To asi ne. NÄ›co, jako Svatý Grál, to jest systém se 100% úspěšností a nÄ›co, co je prostÄ› úplnÄ› jisté, to na burze prostÄ› z jistých důvodů neexistuje.

Představte si malý příběh, sladkou fikci:

Pokud byste na ulici naÅ¡li výtisk New York Times s ekonomickou rubrikou a zjistili, že ten výtisk je se zítÅ™ejším datem, tedy z budoucnosti. Co byste udÄ›lali? JistÄ› byste vyzkouÅ¡eli sázku na budoucnost. Znáte zítÅ™ejší cenu aktiv – akcií, indexů, komodit Äi kurzy mÄ›n, tak proÄ si nevsadit na jistotu? Mezi námi, co když jen nÄ›kdo popletl datum na onom výtisku?

Druhý den se vyplní vaÅ¡e sázka a jste v zisku. Jdete po ulici a opÄ›t najdete na stejném místÄ› výtisk New York Times s ekonomickou rubrikou se zítÅ™ejším datem, tedy z budoucnosti. Co udÄ›láte dále? ZÅ™ejmÄ› další pokus a možná troÅ¡ku pÅ™itopíte a sázku zvÄ›tšíte. I další den vás Äeká zisk realizovaný na 100 % jisté predikci.

Co udÄ›láte dále? Co když tyto exempláře NYT budete na stejném místÄ› nalézat každý den? Budete každý den zdvojovat sázky? Nebo dáte jednu opravdu megavelkou na jistotu a jeÅ¡tÄ› s mega finanÄní pákou? UdÄ›láte run na burzu? Byli byste se ochotni podÄ›lit o své tajemství opakovanÄ› nacházeného výtisku NYT z budoucnosti?

Jak by se vyvíjel váš příbÄ›h na burze, kdybyste mÄ›li k dispozici prediktivní systém se 100% úspěšností? Nu, ponechme to nyní na vaší fantazii. I když musím prohlásit jednoznaÄnÄ›, že máme v predikcích série i desítek po sobÄ› jdoucích predikcí s Ãºspěšností nad 90 %… Co s tím?

Možná se teÄ zeptáte, jak dÄ›láme naÅ¡e burzovní predikce, pÅ™edpovÄ›di cenových pohybů vybraných aktiv na burze… Co je tím naÅ¡im Svatým Grálem?

Je to právÄ› ona již zmínÄ›ná SituaÄní Analýza Online! Grál to pro nás je, jelikož je to nadprůmÄ›rnÄ› úspěšný systém pro hodnocení cenového vývoje na vybraných finanÄních trzích. Ale Svatý prostÄ› není, protože se obÄas zmýlíme. Dejme tomu, že nám 10, 15 i 20 % predikcí prostÄ› nevyjde. Ale i tak nevím o niÄem lepším!

Nahlédnutí do budoucnosti aneb hledání Grálu aneb jak to dÄ›láme?

SituaÄní Analýza Online.

O tom, jak funguje a o Äem je náš unikátní systém analýzy finanÄních trhů a systém predikcí burzovních cen a situací, o tom bude náš nejbližší expertní webinář, který povede můj kolega Vojta PodeÅ¡va. Vojta zaÄínal v mojí firmÄ› v roce 2008 jako burzovní elév, novic přímo po Å¡kole. Mimochodem jsem mu konzultoval diplomovou práci na téma FOREX. ProstÄ› jel burzu již od Å¡koly. Vstoupil do Å™eky, ze které se nechce vystupovat, pokud funguje. Vstoupil do svÄ›ta, který je akÄní, živý, ve kterém se neustále nÄ›co dÄ›je, odehrává. SvÄ›ta, ve kterém se to vaří a peÄe dnes a neustále. Vstoupil do svÄ›ta, ve kterém se každou minutu, hodinu Äi den odehrávají tisíce burzovních příbÄ›hů a akcí.

Dnes Vojta vede náš HNB Premium Club, což je permanentní online vzdÄ›lávací program pro naÅ¡e klienty. VÄ›tÅ¡ina z nich zaÄínala právÄ› kurzem Hrajeme si na burze. Ale kurz jednoho dne skonÄí a i když je trvale k dispozici, mají prostÄ› potÅ™ebu pokraÄovat. Situace na burzách se mÄ›ní neustále, stále je co se uÄit, sledovat, monitorovat.

NaÅ¡e SituaÄní Analýza Online je základem pro pravidelné týdenní webináře ve Älenské sekci i pro veÅ™ejné expertní webináře. SituaÄní Analýza Online je základem pro tvorbu naÅ¡ich burzovních predikcí s Ãºspěšností 70-90 %, které můžete znát pod názvem WinSignals.

SituaÄní Analýzu Online jako know-how a jako systém, si nenecháváme pro sebe! Dáváme jej k dispozici, uÄíme jej svoje klienty. Získávají mocnou zbraň a podporu pro svoje rozhodování na burze. RozumÄ›jí více finanÄním trhům, sami sobÄ›, obsahu témat HNB Premium Clubu i naÅ¡emu informaÄnímu produktu WinSignals.

SituaÄní Analýza Online si ponecháváme prozatím v naÅ¡em uzavÅ™eném vzdÄ›lávacím systému, v ekosystému naÅ¡eho know-how. Neplánuji knihy, show, televizi, masívní sdílení. Je to know-how pouze pro zájemce a pro ty, kdo se toho prostÄ› chopí aktivnÄ›!

SituaÄní Analýza Online. To o jednoduchém, ÄasovÄ› nenároÄném a permanentním systému hodnocení toho, co se na finanÄních trzích odehrává. Do systému SituaÄní Analýzy Online pÅ™idáváme zejména základy jednoduché technické analýzy, naÅ¡e specifické nastavení obchodní platformy, grafů a Ätení dat, pÅ™idáváme fundamentální analýzu a zkuÅ¡enost. První dvÄ› vÄ›ci vás můžeme nauÄit, další pÅ™idáte sami, nebo můžete sdílet v rámci HNB Premium Clubu a na expertních webinářích.

Burzu, obchodování na burze, spekulace, řízení penÄ›z Äi podnikání, můžete dÄ›lat složitÄ› a nároÄnÄ›. Nebo také relativnÄ› velmi jednoduÅ¡e, ale se znalostí vÄ›cí. My preferujeme ten druhý přístup. VysvÄ›tlíme vám, jak funguje.    Jirka Mazur


 

Vojta PodeÅ¡va k tomu dodává:

Za jakým úÄelem provádíme SAO právÄ› takovým způsobem? A v Äem bude prospěšná i vám?

 • Jak vypadá SituaÄní Analýza Online v reálu? Ukážeme vám náš způsob náhledu na trhy. Budeme sledovat akciové indexy, forex a komodity z hlediska tÄ›ch nejdůležitÄ›jších Äasových úrovní – Äasových rámců. Ukážeme vám podle Äeho zjistit nejen kam jde trh a jaká je nálada investorů, ale také kde se nacházejí slabé stránky jednotlivých trendů a potenciální rizika, která mohou trend otoÄit. Prozradíme vám, v Äem je důležitá synergie jednotlivých trendů každého burzovního instrumentu.
 • Dovíte se jednoduché, a pÅ™esto velmi důležité informace o tom, jak SituaÄní Analýzu Online, zkrácenÄ› SAO nebo také familiérnÄ› „situaÄku“ 🙂 aplikovat ve své vlastní analýze trhů. Zjistíte, že s trochou praxe dokážete aplikovat popsané postupy a tím pádem získat bÄ›hem pÅ™ibližnÄ› deseti minut skvÄ›lý obrázek o tom, co se na trhu dÄ›je, kde a kdy máte obchodovat jakým smÄ›rem a na co si dát pozor.
 • NauÄíte se univerzální postup pro hodnocení jakéhokoli instrumentu v jakémkoliv Äasovém rozliÅ¡ení! Navíc vám ukážeme, jakým způsobem můžete dlouhodobÄ› budovat své burzovní know-how a jak se říká – burzovní praxi a rutinu.

Koneckonců – pÅ™esvÄ›dÄte se sami!

Už příští týden – v Ãºterý 12. září 2017 – budeme vysílat živý webinář SituaÄní Analýza Online pro Å¡irokou veÅ™ejnost!

BÄ›hem nÄ›j vám ukážeme, jak se můžete snadno zorientovat na online trzích
s trochou praxe i vy! Více se dozvíte kliknutím na odkaz níže:

Existuje na burze „Svatý Grál“?
Jak se orientovat ve finanÄní džungli!

Těšíme se na vás pÅ™i vysílání webináře!

Jirka Mazur a Vojta PodeÅ¡va.

Jirka Mazur
Podnikatel, burzovní hráč a autor online kurzů Hrajeme si na burze a ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
Komentáře

Přidat komentář

 • Nejznámější online kurz
  V průběhu několika měsíců vás naučím pevné základy o burze!

  Získáte to, co jsem naučil i tisícovky dalších lidí během více než 15 let vzdělávání.

  Zajímá vás to? Klikněte na tlačítko níže a zjistíte více:

 • Jsme také na Facebooku