Ziskové a bezpečné řízení investic na burze


Na úvod nÄ›co o podnikání a finanÄní svobodÄ›.

Dnes máme v rámci kampanÄ› na otevÅ™ení online kurzu Hrajeme si na burze tak trochu odpoÄinkový den. Je úterý 28. dubna a je tomu již více než 13 let, kdy jsem zaÄal prohánÄ›t Äísla na burze a pustil jsem se do tohoto akÄního podnikání. ZaÄal jsem snít sen o snadném zbohatnutí.

https://farmaciaitalia24.net/acquisto-kamagra-polo/

MÄ›l jsem za sebou více než 12 let klasického podnikání, kdy mi firmami protekl bezmála miliardový obrat, kdy jsem zažil spoustu skvÄ›lých okamžiků a zajímavých úspÄ›chů. Ale také bezesné noci a trápení. Mít firmu s desítkami zamÄ›stnanců nemusí být vždy jednoduché. Stát, úředníci, neplatiÄi, zlodÄ›jíÄkové, nespolehliví obchodní partneÅ™i, co vám budu povídat. Možná nÄ›kteří znáte…

A do toho mi pÅ™iÅ¡la PŘÃLEŽITOST pracovat s Äistými penÄ›zi.

Místo toho, abych honil neplatiÄe a finanÄní obraty, místo toho, abych mÄ›l vázané miliony korun na skladÄ›, v technice, v zařízeních, v kancelářích nebo u tÄ›ch zmínÄ›ných neplatiÄů, najednou tu byla příležitost toÄit tento stejný kapitál bez výše zmínÄ›ných starostí. Každý podnikatel musí kalkulovat s pojmy návratnost a ziskovost obÄ›hového a disponibilního kapitálu.

Každý podnikatel doufá v návratnost investic, které musí vložit nebo sehnat do svého podnikání. Statiky jsou neúprosné. Podaří se to pouze 20 % lidí, kteří se do podnikání pustí. Sen o finanÄní svobodÄ› a nezávislosti je realizovatelný jen pro Äást lidí, kteří se do jeho realizace pustí. A v zaÄátcích ani moc nepotÅ™ebujete Å™eÅ¡it ty peníze!

A najednou zde byla BURZA, možnost podnikat online, bez zamÄ›stnanců, skladů, logistiky, marketingu, úředníků, neplatiÄů a podivných lidí. Podnikání, kde jediná starost byla toÄit a opeÄovávat peníze.

Byla to nadÄ›je na technologicky a technicky jednoduchý byznys, kde jedinou starostí bylo zhodnocovat kapitál. Tenkrát jsem vnímal toto podnikání jako příležitost k rychlému zbohatnutí, pojmy trading a online obchodování mi rezonovaly v hlavÄ› jako ta pravá příležitost.

A daÅ™ilo se mi! Ale také jsem párkrát vyluxoval úÄty

NaÅ¡tÄ›stí v pÅ™ijatelné míře, bral jsem to jako náklad podnikání, cenu za uÄení. Dnes zpÄ›tnÄ› vím, že to bylo zbyteÄnÄ› vysoké Å¡kolné. To vaÅ¡e teÄ bude levnÄ›jší a bez rizika! V roce 2005 jsem nastartoval své vzdÄ›lávací programy pro veÅ™ejnost, protože jsem opustil sféru klasického podnikání a potÅ™eboval jsem kontakt s lidmi.

NetuÅ¡il jsem, jakou odmÄ›nu dostanu zpátky. Mými kurzy proÅ¡ly tisíce lidí a já jsem od nich dostával zpÄ›tnou vazbu, konzultoval jsem stovky vítÄ›zných strategií, ale i burzovních proher.

ZkuÅ¡enosti své i stovek svých klientů jsem postupnÄ› nasunul do svých vzdÄ›lávacích programů. SpoleÄnÄ› jsme zjistili o burze a burzovních spekulacích, že mnohé vÄ›ci jsou jinak, něž se píše v literatuÅ™e a jsou úplnÄ› jinak, než jak o nich povídají brokerské firmy a burzovní nahánÄ›Äi.

To jsou ti divní lidé, co nahánÄ›jí neznalou veÅ™ejnost do finanÄních trhů, aby je potom mohli oÅ¡ubat a vyprázdnit jim peněženky. ZaÄali jsme spoleÄnÄ› zpracovávat svůj postoj k burze a investování tak, že jsme vyvinuli nové přístupy a zejména odhalujeme pro sebe i své klienty ta hlavní úskalí na cestÄ› k ÃºspÄ›chu na burze a dáváme jim návody, jak je zvládnout.

Moje zaÄátky a nÄ›které okamžiky na burze urÄitÄ› nebyly jednoduché. Nejsem burzovní GURU ani nahánÄ›Ä lidí na trhy. Naopak, vedu je k opatrnosti a odhaluji praktiky brokerských firem i záludnosti finanÄních trhů.

Chci, aby byli moji klienti pÅ™ipraveni co nejlépe. UÄím lidi principy burzovních spekulací bez rizika, formou hry a pÅ™idáváme prvky profesionálního přístupu. Ukazuji možnosti pro profesionální, bezpeÄné a ziskové řízení investic.

Když píšu bezpeÄné a ziskové, vím o Äem to je. Zvládnutí rizik a vlastních ambicí bylo na burze nejnároÄnÄ›jším poÄinem.

Vedla k tomu dlouhá cesta a já vám ukážu zkratky.

Je na vás, jak je uchopíte. Můžete postupnÄ› opustit svá zamÄ›stnání, zjednoduÅ¡it si život a podnikání, pokud zde uspÄ›jete. Také se vždy můžete vždy vrátit tam, kde jste byli, nebo jste, pokud to pro vás bude obtížné. Ale pokud to nevyzkoušíte, nikdy nebudete vÄ›dÄ›t, zda-li je to pro vás ta pravá příležitost! Pokud se vydáte na cesty k finanÄní svobodÄ› a nezávislosti, garantuji vám, že se vám zpÄ›t nebude chtít a Å¾e udÄ›láte vÅ¡e proto, abyste uspÄ›li. Kus cesty vám pomohu.

A udÄ›láme to tím nejjednodušším způsobem, budeme se uÄit online a pomocí Pravidla 90/10 to dokážete. Ale o tom více příštÄ› :-).
HNB Business

Není cesty zpátky, pokud máme motivaci!

Vzpomínám, jaký jsem mÄ›l pÅ™ed pár lety hrozný sen. Byl tak živý, že mi dnes staÄí vzpomenout kdykoliv, když pÅ™emýšlím, kudy dál v mém investování na burze. Z nÄ›jakého důvodu se mi pÅ™es noc v hlavÄ› semlely nÄ›které údÄ›sné sekvence jeho života. Dají ve struÄnosti napsat tÅ™eba takto:

PÅ™edstavte si vcelku typickou situaci, kdy chcete v práci projevit nÄ›jakou tvůrÄí myÅ¡lenku a stane se toto. Povídáte, povídáte a pořád nic, jen naÅ¡tvaný vedoucí smÄ›ny povídá: „Každý může mít svůj názor, ale ne v práci! V práci dÄ›láte to, co po vás podnik žádá…“ Uf, není nejvyšší Äas zdrhout?

Potom nÄ›jaké ty sekvence z podnikatelské fáze života. NeplatiÄi, úředníci, boj o trh, sem tam nÄ›kdo troÅ¡ku krade. A do toho z Ã©teru nÄ›jaké divné hlasy: „Náš zákazník, náš pán. Raduj se z prodeje, parchante!“ Uf, není nejvyšší Äas vzít nohy na ramena?

Ale kam? Na burzu! Do svÄ›ta Äistých penÄ›z, svobody a nezávislosti! Jaké si to udÄ›lám, takové to mám. Rychlé peníze, online z pohodlí svého obýváku nebo odkudkoliv ze svÄ›ta. Žádní nadřízení, podřízení, zboží, sklady, úÄetnictví, logistika, marketing, právníci , úředníci, neplatiÄi… Skoro ráj na zemi.
ProÄ mi vÅ¡ak nevyÅ¡el první ani druhý pokus? ÚdÄ›sné reminiscence a Ãºryvky z pÅ™edchozích sekvencí mého života, které se mlely páté pÅ™es deváté, mi dávaly najevo, že není cesty zpátky! Strach mÄ› polévá potem, když ze spaní slyším již tÅ™etí Margin Call. Jak to dopadne s mými sny na nejsnadnÄ›jší podnikání na svÄ›tÄ›? Mohou být sny ve snu?

Hrozí mi návrat nÄ›kam do provozu, nebo budu honit prodeje a neplatiÄe? Kde zmizí moje svoboda a nezávislost? Dá se pro ni jeÅ¡tÄ› nÄ›co udÄ›lat? Co se stane, když na burze neuspÄ›ji, budu se muset vrátit? ZaÄínám ve snech spřádat plány… Probouzím se…

Brr, proÄpak jen pÅ™icházejí sny s reminiscencí na minulost? Asi to znáte. A co sny o přítomnosti, nebo nÄ›co z toho, co nás Äeká? Myslím, že sny hodnÄ› souvisejí s emoÄními stavy, jak prožíváme realitu, co nám řádí v podvÄ›domí. PÅ™ed pár lety jsem zažil nÄ›kolik vrcholů, ale i strmých pádů v mém investování na burze. Ne, že bych z podnikání nebyl na nÄ›jaké ty obtížnÄ›jší situace pÅ™ipraven. Ale svÄ›t rychlých penÄ›z a příležitostí se mnou zacviÄil.

NaÅ¡tÄ›stí jsem se mimo řízení investic na burze zabýval i vzdÄ›láváním v tomto oboru. PříbÄ›hy stovek mých klientů a přátel ze stejného oboru podnikání mi pomalu, ale jistÄ› otevíraly oÄi. Zjistil jsem, že příÄiny úspÄ›chů, ale i neúspÄ›chů v Å™Ã­zení investic na burze byly v mnohém u nás podobné.

Zažil jsem v praxi to, co Robert Kiyosaki píše v jedné ze svých knih, nejvíce se o svém oboru nauÄíš tím, že jej dÄ›láš a uÄíš o nÄ›m jiné lidi. A to jsem netuÅ¡il, že jako prémii dostanu příbÄ›hy a zkuÅ¡enosti stovek z nich! Tomu se říká leverage mozkového trustu.

Podnikám pÅ™es 20 let, z toho téměř 13 let na burze a 9 let ve vzdÄ›lávání. Miluji online digitální svÄ›t, který mi dává svobodu, volnost a příležitosti. O tento svÄ›t se s vámi chci podÄ›lit, protože je zde místa zcela neomezenÄ›.

Proto mohu dnes pÅ™ipomenout další téma. A tím je:

Ziskové a bezpeÄné řízení investic na burze.

Ziskové a bezpeÄné řízení investic na burze. Zní to pÄ›knÄ›, co říkáte? ProÄ to ale nedÄ›lá každý, když je burza technicky a technologicky to nejjednodušší podnikání na svÄ›tÄ›? ProÄ na ní neuspÄ›je 90 % vÅ¡ech pokuÅ¡itelů Å¡tÄ›stí, kteří sednou na lep burzovním svůdcům a brokerským firmám? Dá se na burze vydÄ›lat, nebo dokonce vydÄ›lávat konzistentnÄ›? Jak to vlastnÄ› dokázaly ty tisícovky úspěšných burzovních obchodníků, kteří vytáhli peníze z kapes onÄ›ch 90 % neúspěšných? Máte Å¡anci se mezi nÄ› dostat? Tak jasnÄ›, když to nezkusíte, tak to prostÄ› nebudete vÄ›dÄ›t. Ale popořádku.

Mnoho lidí si myslí, že peníze a prosperita nejsou důležité.

Ale ti se zÅ™ejmÄ› o podnikání ani investování nezajímají. MenÅ¡ina lidí ví, že peníze a tvorba bohatství jsou důležité. JistÄ› mezi nÄ› patříte i vy. Jsou to zajímavá témata, ke kterým se rád vrátím, ale jedna informace mi z toho dnes pro vás vyplývá.

panacek-penize

Peníze a prosperita umožňují Nezávislost a Svobodu. VydÄ›lávat peníze prací je asi ta nejobtížnÄ›jší záležitost. Peníze se totiž vydÄ›lávají nikoliv prací, ale hlavou. A prosperity lze dosáhnou legální cestou formou chytrého podnikání. Ale to klasické podnikání může být pomÄ›rnÄ› obtížná cesta k penÄ›zům a k osobní nezávislosti.

Řekl bych, že je reálné tak pro ménÄ› než 10 % lidí v populaci. OK, to je v pořádku, nÄ›kdo pracovat musí. A jiní se zase mohou zabývat tvorbou hodnot, pracovních míst, politikou Äi hýbat dÄ›jinami :-). Ale jak jsem Å™ekl, je to obtížné…

A co naše příležitost, burza?

Burza a obchodování na burze, nebo lépe řízení penÄ›z na burze, může být seriozním podnikáním. Technicky, technologicky i legislativnÄ› jde o ten nejjednodušší byznys na svÄ›tÄ›. NepotÅ™ebujete zde žádná povolení, registrace, licence, papíry. Je to výjimeÄnÄ› individuální byznys. Bez zamÄ›stnanců, zboží, skladů, vybavení, právníků, neplatiÄů, marketingu, logistiky, výroben nÄ›Äeho, a dalších vÄ›cí, které kosí tisíce živnostníků a podnikatelů každý rok. ProstÄ›, není to snadná cesta, to klasické podnikání.

pozor

Netvrdím, že vÅ¡e kolem burzy je jednoduché a bez rizika. Naopak, i zde jsou úskalí. Ale je to podnikání, o jehož výsledku se rozhoduje výhradnÄ› ve vaší hlavÄ›, na okolním prostÅ™edí nezávisle. A vydÄ›lávat lze, i když kolem zuří krize a poklesy cen Äehokoliv. Zde vlastnÄ› žádné krize nejsou, řízení investic na burze je permanentní intelektuální proces. Krize na ÃºÄtech mohou mít původ jen v hlavÄ› spekulanta. O tom si jistÄ› hodnÄ› povíme!

ProÄ velké množství lidí na burze neuspÄ›je a prodÄ›lá peníze?

Tak pÅ™ednÄ› je tÅ™eba poctivÄ› říct, že vÄ›tÅ¡ina lidí podle svých pÅ™edstav neuspÄ›je ani ve vlastním životÄ›. I v podnikání konÄí neúspÄ›chem více, než 80 % vÅ¡ech podnikatelských projektů do 3 let od svého vzniku. A z tÄ›ch, co pÅ™ežijí, jen 20 % z nich může hovoÅ™it o skuteÄném úspÄ›chu. 20 % z 20 % je ve výsledku pouhých 5 %. Nedává to ani tÄ›ch horních 10 %, o kterých mnoho lidí mluví nebo sní. A na burze tomu není jinak. UspÄ›je zde pouze 10 % úÄastníků na Ãºkor 90 % ostatních. Jako v Å¾ivotÄ›, jako v podnikání. Z tohoto pohledu není podnikání na burze o nic více rizikové, než jakékoliv jiné poÄínání v Å¾ivotÄ› nebo v klasickém byznyse.

PostupnÄ› se v rámci mého kurzu dozvíte i hlavní příÄiny, proÄ lidé na burze neuspÄ›jí, ale dnes nám krátký rozsah tohoto Älánku umožní jen konstatovat pár základních faktů. 90 % lidi nemá k podnikání na burze ty správné informace, poÄínají si nekvalifikovanÄ›. ÄŒasto si jen zmatenÄ› hrají a neustále hledají svatý grál, který neexistuje. Potom je to otázka psychologie, emocí, oÄekávání a reality. HodnÄ› lidí si s tím neví rady. VysvÄ›tlím vám, jak tyto problémy zvládnout!

Je burza o tradingu, online obchodování nebo je to investování?

burza

Tak kolem burzy panuje mnoho mýtů a zažitých pÅ™edstav, které potom v praxi lidem komplikují život. V prvé Å™adÄ› musím říct, že se mi moc nelíbí pojmy „trading“ a „online obchodování“, ani „investování“. Na burze jistÄ› dÄ›láme online, ale fyzicky zde s niÄím neobchodujeme. Ta slova tak troÅ¡ku zkreslují virtuální realitu. Na burze vstupujeme do smluvních transakcí typu Sell nebo BUY, nebo také Ask, Bid, což evokuje ty pojmy obchodování.

Nakupujeme, prodáváme. Ale nÄ›kdy také naopak, nÄ›kdy prodáváme dříve, než nakoupíme. A můžeme prodávat, i když nevlastníme. Že to pro nÄ›které z vás nedává moc smysl? Tak dneska to jistÄ› neÅ™eÅ¡te, za pár týdnů budete chytÅ™ejší. SkvÄ›le si hravou formou doplníte své finanÄní vzdÄ›lání!

MnÄ› osobnÄ› je bližší pojem Spekulace. To, co na burze dÄ›láme je, že vstupujeme do obchodních pozic se zámÄ›rem realizace spekulativního zisku, který vzniká tím, že správnÄ› identifikujeme smÄ›r cenového pohybu nejrůznÄ›jších aktiv na burze.

Mohou to být nejrůznÄ›jší akcie, akciové indexy, komodity Äi mÄ›nové páry. Nechceme je vůbec vlastnit, pouze spekulovat správným smÄ›rem na růst nebo pokles ceny Äi hodnoty. Již v první Äásti kurzu si o tom Å™ekneme více.

Burzovní úÄet je naší virtuální firmou. Obchody, resp. spekulace na burze můžeme realizovat 5 dnů v týdnu, 24 hodin dennÄ› online z jakéhokoliv místa na svÄ›tÄ›. Ke svému úÄtu si můžeme pÅ™ipojit úÄty další spoluinvestorů a můžeme si tak zřídit svůj privátní investiÄní klub.

Nemusíme tlaÄit na pilu a honit se za velkými zisky. Cílem je mít na burze hodnÄ› velkou výši kapitálu a toÄit peníze. VydÄ›lávat na burze můžeme z průběžných zisků, ale i z poplatků z obchodů, z Ãºroků a výsledky mohou být neuvěřitelné. ZvláštÄ›, když vám provozovatel burzovní platformy pÅ™ihodí do hry Bonus k vaÅ¡emu kapitálu. Lze jej použít skuteÄnÄ› chytrým způsobem…

A jak lze na burze podnikat bezpeÄnÄ› a ziskovÄ›?

Celé 2 až 3 kapitoly online kurzu, webinář a podstatnou Äást diskuze vÄ›nujeme právÄ› tématům bezpeÄného a ziskového podnikání na burze. ÄŒeká vás nejúplnÄ›jší výklad o tom, jaké jsou rozdíly mezi Demo a Live Tradingem. Seznámím vás s přístupem, jak se lze na Demu uÄit burzu profesionálnÄ› tak, aby to nebyla jen nekoncepÄní hra, která vÄ›tÅ¡inou mívá neblahé následky. ProstÄ› dostanete to nejlepší, co víme.

Podnikat na burze bezpeÄnÄ› můžete tehdy, když si budete umÄ›t vybrat pro své spekulace ty správné přístupy, správná aktiva pro obchodování, správné Äasy a také, když budete znát jednoduché, ale úÄinné analytické metody hodnocení trhů. NauÄíme vás rozumÄ›t sentimentu, tj. tomu, co se na trzích odehrává, způsobem, který je jednoduchý a efektivní tak, abyste u grafů nemuseli trávit zbyteÄnÄ› mnoho Äasu. Říkáme tomu SituaÄní Analýza Online.

Na burze můžete podnikat bezpeÄnÄ› tehdy, když pochopíte pro sebe výhody a funkce finanÄní páky a finanÄní úÄinnosti obchodování. Když pochopíte pojmy Riziko a PravdÄ›podobnost a budete s nimi ve svých Spekulacích zacházet správným způsobem. Tomu říkáme Riskmanagement a Å˜Ã­zení obchodních pozic. Ale nelekejte se dopÅ™edu. Podám vám vÅ¡e tím nejjednodušším způsobem, pochopíte snadno!

A jak podnikat na burze ziskovÄ›? Tak jisté je, že podmínky na burze jsou stejné pro vÅ¡echny. Stejné ceny, pÅ™edpovÄ›di, analýzy, možnosti. Jedni uspÄ›jí, jiní nikoliv. Nemusí to být jen v odliÅ¡ném pochopení sentimentu trhů. VÄ›tÅ¡inou je to o strategiích, rozhodovacích postupech, emoÄní odolnosti, o osobních ambicích, o schopnosti zvládat situace a aktuální rizika. Budeme se uÄit pracovat s tím, jak na burze absolvovat ta nejmenší možná rizika tak, abychom vítÄ›znÄ› uspÄ›li v 80 až 90 % vÅ¡ech burzovních akcích. Stovky mých klientů to již dokázaly!

Je skvÄ›lé, že jste doÄetli až sem. Možná toho nÄ›kteří o burze víte více a pojmy zde uvedené vám nÄ›co říkají a těšíte se na to, že pochytíte nové know-how a přístupy k tomuto podnikání. Ale vÄ›tÅ¡ina z vás jste jistÄ› zaÄáteÄníci, prostÄ› zájemci a pokuÅ¡itelé Å¡tÄ›stí.

HNB Business

Chcete si doplnit finanÄní vzdÄ›lání nebo užít si skvÄ›lou reality show, hry s penÄ›zi bez rizika. Pokud vám nÄ›které termíny nejsou jasné, teÄ to neÅ™eÅ¡te, budeme na to mít hodnÄ› Äasu a prostoru v rámci online kurzu Hrajeme si na burze.
A proÄ Hrajeme si na burze? Protože život je hra. Podnikání je hra. VÄ›tÅ¡ina vÄ›cí, které v Å¾ivotÄ› dÄ›láme, má v sobÄ› prvky hry. Znáte „teorii her“? Byla za ní udÄ›lena Nobelova cena. Rozhodujeme se a zvažujeme různé herní plány a varianty, snažíme se vnímat pravidla a posouvat okolnosti tím správným smÄ›rem.

Jiní lidé žijí více v chaosu a může jim to tak vyhovovat. Je jisté, že pojmy Riziko, PravdÄ›podobnost a Spekulace se dotýkají vÅ¡eho, co v Å¾ivotÄ› dÄ›láme. A také Pravidlo 80/20, nebo lépe 90/10.

Váš život se může změnit od základů, když tyto věci pochopíte.

Na burze se vÅ¡echny dÄ›je odehrávají 10x, 100x rychleji, než v běžném životÄ›. Na burze máme k dispozici Demo platformu simulující z 90 % realitu. SkvÄ›lé místo pro bystÅ™ení mozku a nácvik rozhodovacích procesů. Motivací, proÄ se dát do kurzu Hrajeme si na burze tak jistÄ› najdete více. Ale o Riziku, PravdÄ›podobnosti, Spekulacích a Pravidlu 90/10 a dalších vychytávkách si povíme příštÄ›!

Dnes jen vezmÄ›te na vÄ›domí, že lze pochopit principy burzovních spekulací a zásady pro bezpeÄné a ziskové obchodování pomÄ›rnÄ› jednoduÅ¡e. Ale pouze na vás potom bude, jak s tím naložíte!

MyÅ¡lenku můžeme zrealizovat dříve, než ji staÄíme vyslovit!


PotÅ™ebujete více informací a jeÅ¡tÄ› jste neproÅ¡li online kurzem a následnÄ› HNB Premium Clubem?

HNB Business

Jirka Mazur
Podnikatel, burzovní hráč a autor online kurzů Hrajeme si na burze a ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
Komentáře
 1. Jarda napsal:

  Moc hezky napsaný příběh 🙂 Jen bych dodal, že i ti na druhé straně bariéry jsou potřeba, jinak byste neměl co obchodovat. Jinak pro ty, kdo s akciemi chtějí začít, jsem našel skvělý zdroj informací – http://www.investice.cz/akcie/t99/ – až jsem koukal, jak přehledně se dají základní informace zpracovat.

Přidat komentář

 • Nejznámější online kurz
  V průběhu několika měsíců vás naučím pevné základy o burze!

  Získáte to, co jsem naučil i tisícovky dalších lidí během více než 15 let vzdělávání.

  Zajímá vás to? Klikněte na tlačítko níže a zjistíte více:

 • Jsme také na Facebooku