Burza jako vášeň nebo jenom jako závan větru?


NÄ›komu zmÄ›ní život, jiné míjí úplnÄ›…

Co může být skvÄ›lým tréningem pro Život na pravé stranÄ›, finanÄní myÅ¡lení, rozhodování Äi zvažování příležitostí a rizik?

Ano, Å™eÄ je tentokrát o burze.

Burza je slovo opÅ™edené tajemstvím a mýty. VeÅ™ejnost chápe burzu jako složitou a nedostižnou záležitost srozumitelnou jen pro experty nebo finanÄní dobrodruhy. Málokdo si pÅ™ipouÅ¡tí, že fenomén „burza“ pomÄ›rnÄ› zásadním způsobem ovlivňuje životy nás vÅ¡ech a k moderní dobÄ› patří stejnÄ› tak jako internet, chytré telefony, auta, letadla, nebo další výdobytky globální civilizace.

FinanÄní průmysl dnes dennodennÄ› ovlivňuje dÄ›ní vÅ¡eho na této planetÄ›. Možná více, než bychom Äekali. Burzy v různé podobÄ› patří k lidské historii odedávna. Ve starovÄ›ku byly burzy a obchodní kÅ™ižovatky místy, kde se tvoÅ™ily dÄ›jiny lidstva. Pár procent lidí kolem obchodování a smÄ›ny kdeÄeho bohatlo, jiní mÄ›li užitek, další vÄ›tÅ¡inovou populaci vÄ›ci obchodů míjely. Vždy nÄ›kdo musel pracovat, vyrábÄ›t, dÄ›lat servis. Na druhé stranÄ› vždy nÄ›kdo musel organizovat obchodování a pÄ›knÄ› na tom bohatnout.

penize-burza-na-globuExkurze do historie obchodování a do procesu, v rámci kterého byly vynalezeny burzy moderního vÄ›ku, by jistÄ› byla zajímavým námÄ›tem nejen pro Älánek. JistÄ› se k tomu jeÅ¡tÄ› nÄ›kdy vrátím.

Co je to život na pravé stranÄ› a proÄ je burza dobrým tréningem mozku na tuto cestu?

Nejen z mých Älánků, ale i z jiných míst, znáte jistÄ› Kiyosakiho Cash-flow kvadrant. Je mimo jiné o tom, jakým způsobem si lidé vydÄ›lávají peníze. Lidé na levé stranÄ› tohoto kvadrantu si vydÄ›lávají peníze tím, že prodávají svůj Äas jiným lidem. Lidé na pravé stranÄ› kvadrantu si vydÄ›lávají peníze tím, že prodávají svoje myÅ¡lenky. Tato témata probírám jinde, ale ve spojitosti s burzou a podnikáním na burze si Å™eknÄ›me pár úvah.

Podnikání na burze je bezesporu podnikáním, pouze jiným, než jak si lidé podnikání pÅ™edstavují. Podniká se zde s penÄ›zi, s kapitálem. Podnikatelé na burze používají podobné rozhodovací procesy a nejkteré akspekty podnikání v koncentrované podobÄ› – například pojmy spekulace, pravdÄ›podobnost, rizika a další z burzovního svÄ›ta, používají dnes a dennÄ› i podnikatelé. Neznám lepší trénink pro podnikání, než je finanÄní rychlá hra na burze. A Å¾e ji lze trénovat i bez rizika, to již asi víte.

Můžeme se ptát, jaké síly a jaká tajemství ovládali a ovládají obchodníci vÅ¡ech kultur a v celé historii? Co způsobovalo nÄ›kdy až neuvěřitelné bohatnutí jisté Äásti populace, které v lidských dÄ›jinách vždy bylo, je a bude pouze pár procent? Zajímá vás to?

Podle mého názoru to jsou prvky a jistá tajemství plus techniky, které byly historicky stÅ™eženy jako tajemství, nebo je prostÄ› lidé vÄ›tÅ¡inové spoleÄnosti neznali Äi nechápali.

Čím se vyznaÄovala ta, dejme tomu, 2-4 % vždy úspěšnÄ›jší menÅ¡ina? Odmyslíme teÄ historické vazby, systémy, dispozice, genetiku Äi prostÅ™edí. Ty esence úspÄ›chu mají co dÄ›lat s pÅ™edstavivostí, odvahou, vnitÅ™ní motivací, se schopností správnÄ› pÅ™emýšlet, jednat, rozhodovat se. Správné dovednosti se pilovaly k dokonalosti a pÅ™edávaly se z generace na generaci. ByÅ¥ dnes žijeme ve skvÄ›lé dobÄ› a tyto dovednosti jsou k dispozici vÅ¡em, stále jeÅ¡tÄ› nejsou souÄástí vzdÄ›lávacího systému a pro vÄ›tÅ¡inovou populaci jsou prostÄ› neuchopitelné.

ModernÄ› tomu říkáme, lidem se sice dostává kvalitního formálního vzdÄ›lání, ale o penÄ›zích, podnikání Äi tvorbÄ› bohatství se ve Å¡kolách neuÄí téměř nic. Máte Å¡anci to u sebe napravit :-).

zlata-hvezda-malaMezi další esence úspÄ›chu a tvorby bohatství patří schopnost vÄ›domÄ› realizovat procesy jako jsou spekulace, oceňování rizik, rozhodovací procesy v rámci pravdÄ›podobnosti, schopnost Å™eÅ¡it systémy, v rámci nichž se bohatství a peníze tvoří. Dodnes je to také pro vÄ›tÅ¡inu lidí celkem neuchopitelná vÄ›c.

Od dávných vÄ›ků znají vÄ›domÄ› úspěšní lidé – obchodníci, podnikatelé a tvůrci systémů, které generují bohatství a peníze jistá tajemství, která bychom modernÄ› mohli nazvat jako „nástroje podnikatelů a investorů“. Možná jim tak ve starovÄ›ku a ve stÅ™edovÄ›ku neříkali, ale používali je stejnÄ› tak, jak je používají bohatí lidé moderní doby. Tato tajemství se jmenují například:

» Trh a jeho funkce
» Tvorba hodnoty a zisku
» Pákové efekty v podnikání
» Řízení peněžního toku (cash-flow)
» Pravidlo koncentrace zdrojů a tvorby bohatství (Pravidlo 80/20)
» Nástroje a systémy obchodníků pro tvorbu zisků, penÄ›z a bohatství, atd. jsou jich spousty.

dolary-pytleJedním z principů tvorby bohatství je poctivé obchodování. Podstatou obchodování je nakoupit vÄ›c, službu Äi produkt levnÄ› a prodat jej za vyšší cenu tomu, kdo jej potÅ™ebuje. To je koncept poctivé tvorby penÄ›z. Vrátím se tedy k burze.

Jak se na burzách vytváří bohatství?

DneÅ¡ní moderní burzy umožňují smÄ›nu tÄ›ch nejlikvidnÄ›jších a nejžádanÄ›jších aktiv, jejich smÄ›nu lze realizovat rychle, snadno a efektivnÄ›. PáteÅ™ moderního finanÄního průmyslu tvoří burzy s akciemi, komoditami nebo mÄ›nami devizového trhu. Do toho můžeme jeÅ¡tÄ› zakomponovat celou Å™adu dalších burz a tržních systémů,  kapitálový trh jako celek a monetární Äi bankovní systém.

Burzy si můžeme pÅ™estavit jako gigantická tržiÅ¡tÄ›, kde se dennÄ› směňují aktiva a finanÄní prostÅ™edky v objemu stovek miliard a bilionů dolarů Äi EUR. Nakupující chtÄ›jí zbohatnout na dobrých nákupech, prodávající chtÄ›jí zbohatnout na dobrém prodeji. Burzy jako organizátoÅ™i smÄ›ny bohatnou na poskytovaném servisu, makléři a brokerské firmy na zprostÅ™edkování obchodů. VÅ¡ichni chtÄ›jí vydÄ›lat peníze a nÄ›kterým se to i podaří.

Masu lidí, kteří chtÄ›jí na burzách vydÄ›lávat peníze, tvoří nejen obrovské množství institucí, bank, fondů, ale i desítky milionů stÅ™edních i menších investorů, spekulantů, online obchodníků Äi finanÄních podnikatelů.

affil-kampan-obr-5V zásadÄ› dÄ›lají podobné vÄ›ci, jako jejich pÅ™edchůdci po staletí Äi tisíciletí pÅ™edtím. Ale mají v ruce moderní nástroje, postupy a vychytávky, o kterých se nikomu ani nesnilo jeÅ¡tÄ› dejme tomu pÅ™ed 20 lety. Moderní finanÄní průmysl a technologie internetu plus monetární politika centrálních bank a postupy pro tvorbu bohatství, roztáÄejí kola globálního finanÄního systému do neuvěřitelných obrátek.

Burza je nejtvrdší kapitalismus na svÄ›tÄ›, je o penÄ›zích a tvorbÄ› bohatství, je o práci s kapitálem a penÄ›zi. Podnikání na burze je technicky a technologicky nejjednodušší podnikání na svÄ›tÄ›. Miliony dobrodruhů, hledaÄů Äi pokuÅ¡itelů Å¡tÄ›stí, ale i seriozních investorů a profesionálních obchodníků Äi finanÄních podnikatelů zde hledají Å¡tÄ›stí, naplnÄ›ní, cesty k penÄ›zům, k finanÄní svobodÄ›, k nezávislosti Äi kapitalizaci svého podnikání Äi života.

zlata-hvezda-malaDůvody, proÄ se úÄastní, jsou v zásadÄ› stejné – peníze. JednÄ›m, a tÄ›ch je vždy menÅ¡ina, se to daří – vydÄ›lávají, jiní prostÄ› neuspÄ›jí. V tom má burza paralelu v celé historii lidstva. V každém konání i v procesu bohatnutí byla, je a vždy bude úspěšná menÅ¡ina, dejme tomu 10 % lidí, nebo v koncentraci jen 2 až 4 %. Může se nám to zdát jako nespravedlivé, ale prostÄ› je to fakt.

Co s tím můžeme udÄ›lat, jak si můžeme naprojektovat svoje cesty v podnikání, tÅ™eba na burze, tak, abychom se dostali mezi ty úspěšné?

Cesta dnes vede pÅ™es vzdÄ›lávání a pÅ™es sdílení informací a postupů s tÄ›mi, kdo to dokázali. Úspěšní lidé se neradi dÄ›lí o své postupy v podnikání, oprávnÄ›nÄ› se bojí vyzrazení svého know-how, tajemství a postupů. Bojí se konkurence.

V tom mÄ› fascinuje právÄ› burza jako podnikání, kde to funguje právÄ› opaÄnÄ›. V rámci podnikání na burze totiž nemůžete mít konkurenci. Sdílením postupů, návodů a vÅ¡eho můžete pouze vydÄ›lat. Proto právÄ› na burze úspěšní lidé rádi sdílejí svoje znalosti a dÄ›lí se o nÄ› s ostatními a za odmÄ›nu dostávají rady, zkuÅ¡enosti a inspirace od druhých.

Toto je asi nejdůležitÄ›jší poznání z mojí 10leté praxe lektora burzovního vzdÄ›lávání, že na burze sdílíme svoje znalosti, postupy a know-how bez rizika a naopak získáváme zkuÅ¡enosti a postupy ostatních. Ty dobré i ty Å¡patné. Proto mám rád svoje vzdÄ›lávací akce, online kurzy, FB skupiny a sdílení, protože mÄ› to posouvá dopÅ™edu a vidím, že to baví lidi podobných zájmů.

PÅ™ed staletími a tisíciletími si úspěšní a bohatí lidé svoje tajemství a postupy chránili a Äinili je nedostupnými. Dnes se úspěšní lidé o své postupy a návody dÄ›lí a násobí tak pákové efekty podnikání a investování do neuvěřitelných obrátek.

Proto se podívejte na záznam DigiPárty,

kterou jsme pro vás dÄ›lali ve stÅ™edu 21. prosince. Byla to premiéra – první webinář na téma ZLATO. Ano, bylo to takové pÅ™edvánoÄní finanÄní a zlaté haraÅ¡ení, probereme příležitosti pro spekulace na burze se zlatem. Probereme, jak na investování se zlatem fyzickým. ProÄ je zlato uchovatelem hodnoty a proÄ ten, kdo má zlato, má i peníze. Pozval jsem si na nÄ›j 3 až 4 zkuÅ¡ené kolegy online obchodníky, se kterými proberu jejich zaÄátky, zkuÅ¡enosti i tento návod + otevÅ™eme oÄekávaný kurz Hrajeme si na burze ve verzi HNB VIP Trader. A také s nimi proberu téma GOLD, zlato, stříbro, drahé kovy, alternativní investice – i v tom mají zkuÅ¡enosti a každý z nich nÄ›jaké to investiÄní zlato má.

Cervena_sipka_mailZáznam z akce je na stránce s webináři zde!

Ale rozhodl jsem se tentokrát pro jiný postup, než obvykle. Tento webinář udÄ›lám pro uzavÅ™enou spoleÄnost. Nebude na mém blogu!

Mám pro to svoje důvody. Jednak nechci lákat do rizikového investování lidi, pro které to prostÄ› nemá význam. Druhý důvod je, že na webinář chci zejména úÄastníky, kteří již udÄ›lali první krok a stáhli si můj eBook Jak zaÄít na burze & 7 kroků pro rychlý start. Budu doufat, že si jej pÅ™ed akcí prostudují a Å¾e již budou mít za sebou ty první kroky a budou schopni dávat kvalifikované otázky do diskuze.

PÅ™ednášet a povídat pro informované a více kvalifikované lidi je totiž zábavnÄ›jší a pÅ™ináší to vÄ›tší užitek pro vÅ¡echny zúÄastnÄ›né. Kdo tentokrát neudÄ›lal ten první krok, má prostÄ› smůlu. Již dnes je na webinář pÅ™ihlášeno téměř 200 lidí, pÅ™idáte se?

Pozvánku zaruÄenÄ› zaÅ¡lu vÅ¡em z vás, kteří máte k dispozici můj eBook, pokud jej jeÅ¡tÄ› nemáte, je zde:

Cervena_sipka_maileBook:  Jak zaÄít na burze & 7 kroků pro rychlý start

Sami v rámci webináře zjistíte, jak je fajn si ty základy osahat samostatnÄ› a pÅ™idat se ke sdílení již s jistou pÅ™edstavou, o Äem je Å™eÄ. Akce vás bude více bavit a bude mít pro vás vÄ›tší užitek.

Doufám, že vás dneÅ¡ní krátká exkurze do historie obchodování a burzy zaujala a Å¾e si tuto příležitost vyzkoušíte se sdílením rad svých zkuÅ¡enÄ›jších kolegů. Jsem moc rád, že na to již nejsem sám!

Jen jeÅ¡tÄ› na závÄ›r pÅ™ipomínám repliku z Ãºvodu » nÄ›komu tato příležitost zmÄ›ní život, jiné mine úplnÄ›. TÄ›ch prvních bylo, je a bude vždy ménÄ›. TÄ›ch druhých vždy více. Jak to budete mít vy?

Již za pár dnů se dozvíte více! Sledujte zde termíny další akce!

 • Jak na burzu
 • Jak zaÄít na burze
 • Jak s informaÄními zdroji
 • Jakou literaturu doporuÄuji
 • Jaký postup zvolit pouze pro vyzkouÅ¡ení
 • Mohu se burzu nauÄit jednoduÅ¡e a bez rizika..?

Pouze v rámci vysílání se můžete úÄastnit losování o zlaté cihliÄky, získat informace, kde najdete eBook TAJEMSTVà INVESTOVÃNà DO ZLATA & MÃTY, POVÄšRY A FAKTA a zvýhodnÄ›nou nabídku pro poslední možný vstup do kurzu HNB VIP Trader za opravdu nejlepších podmínek, které nebudeme opakovat – prostÄ› taková malá pÅ™edvánoÄní nadílka pro lepší budoucnost!

jirka-mazur-zlato

Jak vÅ¡e získat a využít pro sebe? Zjistíte, jestli se může stát burza vášní, nebo je to pro vás jenom závan vÄ›tru, které kolem vás zafoukal. Zjistíte vÅ¡e potÅ™ebné, pokud budete spolu s námi online.  Již máte svůj eBook jako kvalifikaÄní vstupenku na akci?

Přeji všem hezký den!

Jirka Mazur


PS: PotÅ™ebujete více informací a jeÅ¡tÄ› jste neproÅ¡li online kurzem a následnÄ› HNB Premium Clubem?

HNB Business

Jirka Mazur
Podnikatel, burzovní hráč a autor online kurzů Hrajeme si na burze a ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
Komentáře

Přidat komentář

 • Nejznámější online kurz
  V průběhu několika měsíců vás naučím pevné základy o burze!

  Získáte to, co jsem naučil i tisícovky dalších lidí během více než 15 let vzdělávání.

  Zajímá vás to? Klikněte na tlačítko níže a zjistíte více:

 • Jsme také na Facebooku