Vražedné přísloví z dětství!


Věta, která zabije život 90 % lidem dříve, než ji pochopí.

Ano mám na mysli vÄ›tu, přísloví, které vypadá tak nevinnÄ› a pravdivÄ›:

BEZ PRÃCE NEJSOU KOLÃÄŒE…

Ta vÄ›ta je klišé. Opravdu vypadá nevinnÄ› a když se nad ní zamyslím, valili nám ji do hlavy v dÄ›tství i v mládí a my mÄ›li tendenci jí věřit. VždyÅ¥ vypadá tak logicky, pravdivÄ›, nevinně…

Jenže ta logika je lehce posunuta až pÅ™evrácena, možná zvrácená. My již dnes víme, že peníze nesouvisí téměř jakkoliv s prací. A Å¾e koláÄů můžeme mít, kolik chceme a to dokonce bez práce!

Systém, Å¡kola, rodiÄe říkají > BEZ PRÃCE NEJSOU KOLÃÄŒE. Opak ale může být pravdou..

Také vypadá ta vÄ›ta pravdivÄ›. Nakonec nám ve Å¡kole i v rodinÄ› říkali, tedy pokud jsme byli objektem té “správné†výchovy, že se musíme dobÅ™e uÄit, abychom mÄ›li dobrou práci. Nic není vzdálenÄ›jšího realitÄ›! Také nám říkali, že musíme mít dobrou práci, abychom se mÄ›li dobÅ™e. ProÄ tedy vidím tolik nespokojených až neÅ¡Å¥astných lidí, kteří mají “dobrou†práci? Že by se i pravda z toho přísloví vytratila?

Nakonec to vypadá tak, že ta vÄ›ta není až tak nevinná. Naopak, je Å¡kodící až vražedná se vÅ¡emi důsledky, které z toho plynou. V zásadÄ› je výsledkem vymývání mozků, které má za následek to, kde se vÄ›tÅ¡ina lidí ve svém životÄ› nachází.

Ve snaze vyhovÄ›t rodiÄům, uvěřit uÄitelům a pÅ™izpůsobit se systému, lidé jak cviÄené opiÄky dÄ›lají jako cirkusová vystoupení nejrůznÄ›jší zkouÅ¡ky a kvalifikace, aby se probojovali k průmÄ›rné mzdÄ› za to, že prodávají svůj ÄŒAS a peníze. Lapení do SYSTÉMU otroÄí a nevidí jiné východisko. Mezi námi, je jasné, že nÄ›kdo prostÄ› pracovat musí – jde jen o to jak, pro koho a za jakých okolností. Ale to není pÅ™edmÄ›tem mé dneÅ¡ní úvahy.

90% lidem ta vÄ›ta lehce zabije život dříve, než jí pochopí. Pracovat? Ano! Ale musí to dávat smysl! Práce pro práci zabíjí život a koláÄe nepÅ™ináší…

Je jasné milý Ätenáři, na koho tím mířím. JasnÄ›, mířím a cílím na tebe. Neberu winnerohled příliÅ¡ na to, co si myslíš a jak se cítíš, když ti nÄ›které myÅ¡lenky z tohoto Älánku vibrují myslí. Je pár možností. BuÄ bytostnÄ› nesouhlasíš a v tom případÄ› je mi to jedno, protože prostÄ› nejsi v mé cílové skupinÄ› příjemců. Nebo tÄ› to nahlodává a potom jsi zde správnÄ›. Nebo ti prostÄ› svítá a potom je to úplnÄ› nejlepší, co pro sebe můžeÅ¡ udÄ›lat.

Jo, omlouvám se milý Ätenáři, že ti opÄ›t tykám. Ale říkám si, že jsme v tom životÄ› na jedné lodi a Å¾ivot je příliÅ¡ krátký, abychom Äekali na seznamovací veÄírek. Mimochodem, s pár desítkami procent z vás si jistÄ› tykám z Å¾ivých akcí a VIP síťování! Takže se vracím k vÄ›ci.

Že bez práce mohou být peníze a to dokonce mnoho penÄ›z, to je ti jasné. AÅ¥ již jsi na to pÅ™iÅ¡el sám, nebo z mých blogů ŽIVOT NA PRAVÉ STRANÄš, Äi zde na HRAJEME SI NA BURZE. Ano, peníze se vyrábí procesem myÅ¡lení. A protože jsme zde na burzovním blogu, potom je jasné, že směřuji ke zkratce, jak na to a proÄ.

JeÅ¡tÄ› tedy k tÄ›m penÄ›zům.

ÄŒistÄ› mezi námi, je jistÄ› lepší jich mít více a bez práce, nebo s menší námahou, než je nemít, Äi se pro nÄ› sedřít. Již jen z finanÄních důvodů. A potom je zde onen faktor ÄŒASU. Ano, jak jsem již psal pÅ™ed mÄ›sícem ve Älánku Pokud to nedokážeÅ¡, konÄíš, ÄŒAS máme vÅ¡ichni jenom jeden a navíc tak nÄ›jak na přídÄ›l, prostÄ› v omezeném množství. A pokud jej proÅ¡vihneÅ¡, cokoliv promarníš, již nevrátíš!

Neexistuje žádné až někdy, až příště.
Existuje pouze to, co je teÄ.
To, co se odehrálo, již neexistuje, je to ztraceno v propadliÅ¡ti Äasu.

A to co bude, to bychom měli mít ve svých rukou.

Tedy, mÄ›li bychom mít. A zde se vracím k mottu Älánku. PrávÄ› možná z toho důvodu, že 90 % lidí uvěřilo onomu přísloví “bez práce nejsou koláÄeâ€, stali se oběťmi systému. A systém není tím, kdo by tÄ› dobrovolnÄ› pouÅ¡tÄ›l do svÄ›ta, na cestu svobody, seberealizace a poznání. Je tomu právÄ› naopak.

Lidé věřící systému jsou možná vÄ›tší ovce, než lidé věřící svému náboženství. Možná je to pro mnohé lidi i totéž. A pÅ™itom vÅ¡ichni pÅ™icházejí na svÄ›t jako svobodné bytosti. NicménÄ› SYSTÉM urÄuje to, jak a o Äem budou myslet, co se nauÄí a jaká bude jejich cesta. Jen co se chtÄ›jí po různÄ› prožitém dÄ›tství více Äi ménÄ› osamostatnit, již jsou zde chapadla a pasti systému.

berleLidé se nenauÄí bojovat. Netvoří a nežijou svobodnÄ›. Vlezou dobrovolnÄ› do pastí systému, do práce, do hypoték, do dluhů, najdou si druhou Äi tÅ™etí práci, aby mÄ›li více prostÅ™edků na pÅ™ežití a jsou slepí k tomu, že tím jen pÅ™ijdou o více energie, Äasu i potenciálu. Chudí lidé touží, aby se mÄ›li dobÅ™e, aby se bohatým pÅ™iblížili a snadno se chytí na lep. Pokud nasekají nÄ›jaké chyby, spoléhají na systém, že jim pomůže. Jak bláhové a hodno nevzdÄ›lanců!

Systém vodí lidi za ruÄiÄku, jako by byli nesvéprávní. Populace je chránÄ›na jako zvířátka v ZOO a ztrácejí pÅ™irozené instinkty, touhy a nakonec i poslání. Lidé v pohodlí Äi nÄ›kdy v beznadÄ›ji ztratí instinkty pro svobodu, nezávislost a pÅ™ežití. Jejich potenciál Äi genetická výbava se degraduje na otroky, živé stroje, Äi prostÄ› lidi zavÅ™ené v systému v jakési x-té výchovnÄ› nápravné skupinÄ›.

Pokud chtÄ›jí ven, ze systému, nevÄ›dí jak, kde, s kým, ale Äasto bohužel ani proÄ.

Že spolu souvisí PENÃZE & SVOBODA & ÄŒAS,

o tom lidi uÄím ve svém kurzu KDE JSOU MOJE PENÃZE. Jedno bez druhého totiž neexistuje a jedno bez dalšího ani nedává valný smysl.

VraÅ¥me se k tématu tohoto blogu, Äili k burze.

OsobnÄ› jsem nikdy burzu, obchodování a spekulace nebral jako alternativu práce Äi zamÄ›stnání. Možná to, že to tak vnímá mnoho lidí, je zásadní pÅ™ekážka pro to, aby uspÄ›li. Pokud si chceÅ¡ milý Ätenáři burzu odpracovat, odsedÄ›t Äi vymÄ›nit za svou práci, jsi na nejlepší cestÄ› prodÄ›lat kalhoty. Takto to prostÄ› nefunguje.

Pro mÄ› a celou Å™adu dalších lidí je příležitost na burze podnikáním, možná i vysoce sofistikovanou hrou. Řízením penÄ›z, cash-flow, investic. NÄ›kdy to jde zatracenÄ› nároÄnÄ›, jindy je to téměř jako výhra ve sportce!

Je jasné, že ze vÅ¡eho nejménÄ› zde funguje výše zmiňované přísloví “bez práce nejsou koláÄeâ€. Je to spíše naopak, Äím ménÄ› pracujeÅ¡, tím více koláÄů můžeÅ¡ mít. Jen je prostÄ› tÅ™eba myslet.

Proces myÅ¡lení – to je to, co SYSTÉM v 90 % populace celkem úspěšnÄ› potlaÄuje. Mám na mysli MYÅ LENà k bohatství, k penÄ›zům, ke svobodnému životu.

Vážím si toho, že jako Ätenář, který jsi dospÄ›l až sem, podle vÅ¡eho patříš mezi onÄ›ch 10 % lidí, kteří si svého života, svých penÄ›z a své svobody váží a prostÄ› hledáš své cesty ze SYSTÉMU. Nakonec, on ten SYSTÉM nemusí být svÄ›rací kazajka na doživotí. Jen to chce zmÄ›nit pár vÄ›cí v hlavÄ›! Ale vím, že je to prostÄ› nároÄné!

TeÄ jedno doporuÄení → ve Ätení Älánku pokraÄuj pouze tehdy, pokud ti příležitost “burza†vÄ›zí v hlavÄ› a prostÄ› chceÅ¡ vÄ›dÄ›t více..!

ProstÄ› > boj se a stejnÄ› to udÄ›lej!

Řízení investic na burze,

nebo také Investování na burze je podnikání s rizikovým kapitálem. Efektivní používání rizikového kapitálu investora pÅ™edstavuje možnost a příležitost k výdÄ›lku na finanÄních trzích. Není to žádná práce, ale podnikání, proces MYÅ LENà a Å¾ivotní styl.

Je jasné, že burza není pouze o zisku, ale pÅ™edstavuje i riziko kapitálové ztráty. Samo o sobÄ› je podnikání na burze rizikovým projektem, ale oproti riziku kapitálových ztrát je zde fenomenální potenciál ziskových příležitostí. V rámci profesionálního řízení investic jsou rizika spojená s obchodováním na burze srovnatelná s riziky klasického podnikání, mohou být dokonce i nižší.

https://farmakeioellada24.com/agora-levitra-genosima-online/

Obchodování na burze a realizace burzovních spekulací pÅ™edpokládá

 • Dostatek znalostí
 • Dostatek zkuÅ¡eností
 • Schopnosti analyzovat potenciál ziskových příležitostí
 • A zejména schopnosti profesionálního řízení rizik

Dnes pominu dostatek znalostí a zkuÅ¡eností. Pokud máš v tomto deficit, víš, jak to můžeÅ¡ s námi jednoduÅ¡e dohnat.

Zmíním tu vÄ›tu “Schopnosti analyzovat potenciál ziskových příležitostíâ€. 90 % traderů i naivních hledaÄů Å¡tÄ›stí toto vnímá zcela zásadnÄ› – abych vydÄ›lal, musím najít prostÄ› ty příležitosti na burze.

A tak místo aby se zamysleli nad podstatou, kterou je právÄ› proces vydÄ›lávání, to jest výbÄ›r a zajiÅ¡Å¥ování zisků z burzy v rámci chytrého riskmanagementu (což je schopnost řídit rozhodovací procesy v průbÄ›hu tradingu), orientují se na jakési hledání Svatého Grálu, zázraÄné metody, postupu, návodu…

Potom vidím desítky Äi stovky hledaÄů strategií, jak pídí po kdejakých informacích, jak se uÄí jednodušší Äi složitÄ›jší strategie, analyzují jako zbÄ›silí a pořád kde nic, tu nic…

Market Profile, Pivoty, Fibonacci, Spready, MACD, klouzavé průmÄ›ry, R/S Williamsy a prostÄ› kde co. Nebo co tak rovnou FX roboty Äi návody pro binární obce..?

Tedy nic proti, ale pokud již máš zkuÅ¡enosti, potom víš, že nic z výše zmínÄ›ného ti nevykouzlí příležitosti ze zárukou obchodu. Ale vždy jen nÄ›jakou tu statistiku. Když bude k 60-70% úspěšnosti, bude to dobÅ™e.

Ale pro mÄ› a pro mé burzovní vlÄáky je to zatracenÄ› málo. ProÄ bychom Å™eÅ¡ili výše zmínÄ›né hlouposti, když s naÅ¡imi burzovními predikcemi dosahují dlouhodobÄ› úspěšnosti 75-90 %!? Mezi námi, znáš nÄ›co lepšího?

Když jsem citoval v Ãºvodu ono přísloví “bez práce nejsou koláÄe†a srovnám si to s tím, jak nám fungují naÅ¡e predikce na burze a jak lze opravdu s velmi malým úsilím vydÄ›lávat opravdu pÄ›kné peníze…

A kolik tím lze získat ÄŒASU a SVOBODY, potom nechápu, co dÄ›láš jeÅ¡tÄ› milý Ätenáři v práci, v procesu… OK, pokud dÄ›láš to, co tÄ› baví, službu lidem, poslání, potom je to správnÄ›. A pokud si k tomu sem tam stÅ™ihneÅ¡ ziskový obchod s WinSignals, potom si asi rozumíme v 80 % toho, co jsem zde napsal.

Ale pokud říkáš a myslíš na to, že si to na té burze vyzkoušíš až budeÅ¡ mít Äas, peníze, znalosti a zkuÅ¡enosti, potom věř tomu, že si to pravdÄ›podobnÄ› nevyzkoušíš nikdy.

Pokud si říkáš, že si ty naÅ¡e WinSignals vyzkoušíš jindy, pozdÄ›ji, až na to budeÅ¡ mít Äas a peníze, potom věř tomu, že každým dne odsouváš příležitost TO dokázat.

Nikdy nebylo řízení investic na burze jednodušší! JasnÄ›, je tÅ™eba pÅ™idat i ty zkuÅ¡enosti a znalosti, ale je tÅ™eba prostÄ› zaÄít, držet a nepustit! Již jsem ti nÄ›kdy napsal onu vÄ›tiÄku → NIKDY TO NEVZDÃVEJ?

Tak, konÄím pro dneÅ¡ek.

Díky, že jsem ti to mohl napsat. Já budu se svými burzovními vlÄáky pokraÄovat i v dalších mÄ›sících. Chystáme vylepÅ¡ení, upgrade a zejména tah na branku, na stabilitu, na výsledky, na servis. Nic lepšího prostÄ› na trhu za tÄ›chto podmínek není a nebude.

To je jedna jistota v tomto jinak hodnÄ› nejistém svÄ›tÄ›.

ProstÄ› víme z pozice matematické pravdÄ›podobnosti z 75-90 % to, co pÅ™ijde a vydÄ›láváme na tom. Je to takový legální INSIDER TRADING. JasnÄ›, je zde jeÅ¡tÄ› onÄ›ch dejme tomu 10-20 % predikcí, kdy to netrefíme. S tím je tÅ™eba se nauÄit žít, proto se jeÅ¡tÄ› v dalších Äláncích povÄ›nujeme riskmanagementu, proto se uÄíš.

Kdybychom umÄ›li predikce na 100 %, jistÄ› bychom je neprodávali za necelých 100 EUR na mÄ›síc! Mimochodem, ani tÄ›ch naÅ¡ich 75-90 % nikde nekoupíš! A vím, že 98 % traderů nemá vůbec Å¡ance na takové výsledky a stabilitu.

ProstÄ› s WinSignals si kupujeÅ¡ nejen skvÄ›lý informaÄní servis, ale i ÄŒAS, stabilitu, příležitosti, vzdÄ›lávání, akÄní hru o peníze, lístek ke svobodÄ›, Å¡anci na zmÄ›nu! Opravdu hodnÄ› vÄ›cí za cenu necelých 100 pips, které umíme za dva signály do trhu na jednom lotu Äehokoliv…

Bez práce prý nejsou koláÄe → to je blbost, vražedné přísloví z dÄ›tství, které jen zamoří mozek. Lepší je tÅ™eba → KDO DŘÃV PŘIJDE, TEN DŘÃV MELE! S WinSignals to platí dvojnásob!

Jirka Mazur

PS: A jeÅ¡tÄ› pár screenů k tomu, jak lidé hodnotí příležitosti s WinSignals z poslední doby:

Reference WinSignals

Pavel už hlásí úspěšné Winsignals

Ruda a Pavel hlásí zisk s WinSignals

bronik-a-jaroslav

 


PS: PotÅ™ebujete více informací a jeÅ¡tÄ› jste neproÅ¡li online kurzem a následnÄ› HNB Premium Clubem?

HNB Business

Jirka Mazur
Podnikatel, burzovní hráč a autor online kurzů Hrajeme si na burze a ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
Komentáře
 1. Josef Kořen napsal:

  Nazdar příteli.
  Opravdu velmi hutné čtení. Odpovídá to i mojí soudobé cestě na pravou stranu,
  pod Tvým laskavým vedením. Myslím si ale, že to platí jen pro zlomek procenta obyvatel planety. Pro těch cca 99.95% bych nechal platit zažité pravidlo.
  Nakonec i ten nejlepší trader pořád neobchoduje. Musí se alespoň občas věnovat i nějaké obyčejné práci. A musí se snažit. S díky, J.Kořen, Louny.

 2. Petr napsal:

  Otázkou je, jestli je správné mít takový umělý systém, který přetahuje bohatství od lidí kteří vytvářejí nějaké hodnoty (pekař peče chleba, zedník postaví dům atd.) k lidem kteří ovládají tento systém. Kdyby tady burza nebyla, vůbec nic by se nestalo. Na rozdíl od výše zmíněného pekaře nebo zedníka. Je pravda že asi všichni můžou mít přístup k burze, na druhou stranu některé to nemusí zajímat a dělají raději věci, které jsou ostatním užitečné.

  • Jirka Mazur napsal:

   Je to jistě pravda. Nevím sice, jestli by se nic nestalo, kdyby tady nebyla burza – je to prostě podstata finančního průmyslu a ve spekulacích na burze nevidím rozdíl od práce pekaře či zedníka. Je to prostě každého volba. Nebo prostě je to jen možnost, zkratka. Mimochodem, díky tomu, že na burze vydělávám pěníze, mohu vytvářet další hodnoty a dávat práci právě i těm zedníkům či pekařům, což rád dělám. Díky burze mohu dávat do oběhu třeba 20x více peněz, než 98% ostatních lidí. Co je ale pro mě opravdu důležité – prostě ta svoboda a to, že TO mohu dělat! Díky za názor, Jirka

 3. Lubos napsal:

  Geniálne presná definícia „problémovej situácie“ a zároveň riešenie… – VĎAKA JIRKO.

 4. Tomáš R. napsal:

  Skvělý článek,jen škoda,že si ho přečte jen celkem malá skupina zasvěcených.

 5. Dalibor napsal:

  Dobrý den souhlasím s tím co píšete. Před 4 roky jsem poznal jinou cestu než je zaměstnání, která mi byla předurčována školou a okolím. Už pár let sleduji burzu a vaše články.Přečetl jsem mnoho knih od Kiyosakiho a dalších. Po kurzu hrajeme si na burze jsem věděl, že burza je pro mě. Dále jsem ještě přidal kurz o opcích abych měl znalosti i z jiného typu obchodování. Chtěl bych už Live obchodovat, ale chybí kapitál (zaměstnání mě asi nemine (jsem student SŠ)). Přeju vám aby se dařilo s Winsignály (i za pár let), kdy je budu odebírat a vrhnu se na Live obchodování :).

 6. Milan napsal:

  Díky Jirko za ten článek souhlasím je to bohužel (nebo lépe bohu dík-dá se to změnit) pravdivé ,to co máme v hlavě utváří nás i náš život a přeskládat si ve svojí hlavě některé důležité věci je klíčem k našemu spokojenému životu.

Přidat komentář

 • Nejznámější online kurz
  V průběhu několika měsíců vás naučím pevné základy o burze!

  Získáte to, co jsem naučil i tisícovky dalších lidí během více než 15 let vzdělávání.

  Zajímá vás to? Klikněte na tlačítko níže a zjistíte více:

 • Jsme také na Facebooku